หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TU GET

คลิก >>>>>   ตารางเรียน TU GET (สาขารัชโยธิน) 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน TU GET (สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 


 

TU-GET คืออะไร

TU-GET(Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง


ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน
1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน


การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป

  1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
  2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
  3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
  4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

  1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
  2. ให้สมัครสอบ Online ที่: www.tu.ac.th/org/litu หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
  3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
  4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
  5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
  6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

 

ราคาค่าสมัครสอบ 500 บาท


ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต

Language Institute Building 99 M.12 Pathumtani
Tel : (662) 696-6003 or (662) 696-6020
E-mail : litu@tu.ac.th


 

การจัดสอบ สำหรับปี 2559 มี 12 ช่วงคือ

 

ช่วงที่ รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ วิธีสมัคร สถานที่สอบ
1/2559 1 - 15 มกราคม 2559 31 มกราคม 2559 สมัครทาง Online และ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2/2559 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 28 กุมภาพันธ์ 2559
3/2559 1 - 15 มีนาคม 2559 27 มีนาคม 2559
4/2559 1 - 15 เมษายน 2559 24 เมษายน 2559
5/2559 1 - 15 พฤษภาคม 2559 29 พฤษภาคม 2559
6/2559 1 - 15 มิถุนายน 2559 26 มิถุนายน 2559
7/2559 1 - 15 กรกฎาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
8/2559 1 - 15 สิงหาคม 2559 28 สิงหาคม 2559
9/2559 1 - 15 กันยายน 2559 25 กันยายน 2559
10/2559 1 - 15 ตุลาคม 2559 30 ตุลาคม 2559
11/2559 1 - 15 พฤศจิกายน 2559 27 พฤศจิกายน 2559
12/2559 1 - 15 ธันวาคม 2559 25 ธันวาคม 2559

 

 

*** สำหรับบุคคลทั่วไป***

 


 

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบTU GET