Back-office :: TheBrightBrain.com

ตัวอย่างแนวข้อสอบ สดๆ ร้อนๆ ค่ะ


[เรียงลำดับจากรายการล่าสุด] แสดงหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
   
CU-BEST (ENGLISH) 2/2010 
13 มิถุนายน 2010

(MATH). Find the word that does not belong to the group.
    1. racecar   2. book   3. wow    4. noon   5. dad

(DATA) Is x a prime number ?
    1. x is an even number.
    2. x can not be divided evenly by an ood number other than 1. cu-best (ไทย)  
13 มิถุนายน 2010

(Math)  เลขจำนวนหนึ่งประกอบด้วยเลขสองหลัก ผลรวมของเลขทั้งสองหลักมีค่าเท่ากับ 10
    แต่ถ้าสลับหลักกันตัวเลขใหม่จะมากกว่าจำนวนเดิมอยู่ 18 เลขจำนวนเดิมมีค่าเท่าไร
    1. 64       2. 46       3. 73       4. 37       5. 91

(การใช้เหตุผล) บีมมีรายได้จากการขายรองเท้าเท่าไรในเดือนมีนาคม
    1. รายได้เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเท่ากับ 141,000 บาท
    2. เดือนกุมภาพันธ์ บีมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 20%Cu-Tep 6/2010 
13 มิถุนายน 2010

Baby responds to sounds immediatly after birth, but cannot differeutiate  between voices for some weeks.CU-TEP 3/10 
21 มีนาคม 2010

Two men and a women were taken to hospital when they tried to set themselves a fire at a graveside protest.NIDA ภาคปกติ 3/53 
20 มีนาคม 2010

วิชาเฉพาะ 1
ความรู้ทั่วไป : ***ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ASEAN
1) กัมพูชา    2) เวียดนาม   3) พม่า  4) จีน

 Gmat : ***หากท่านถูกหวยออนไลน์ ได้รางวัลเป็นเงิน 1 ล้านบาท และนำไปฝากธนาคารเป็นเวลา 5 ปี ได้อัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา 10% ต่อปี อยากทราบว่า เมื่อครบกำหนด 5 ปี ท่านจะมีเงินเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด
1) 100,000 บาท    2) 500,000 บาท  3) 310,510 บาท      4) 1,610,510 บาท

วิชาเฉพาะ 2 : Array a[0...36] เป็นที่เก็บข้อมูลตัวเลข โดยจะเก็บ k ใน a[i] , i = 2kmod37 ถ้า a[i] ไม่่มีข้อมูลอยู่ มิฉะนั้นก็หาค่า i = 2imod37 จนกว่าจะพบ a[i] ที่ว่าง ถ้า Array นี้เก็บข้อมูล 4 จำนวน คือ 10 ,24 ,47 ,20 ตามลำดับแล้ว ตำแหน่ง Array ที่เก็บข้อมูล 20 คือข้อใด
1) a[3]    2) a[11]   3) a[6]    4) ผิดทุกข้อ

  

วิชาภาษาอังกฤษ : The logic of hypothesis testing is that if the  ___________ theory is sound, a test of one of its predictions should prove positve.
1) outdated    2) temporary    3) lovely    4) necessary

 MBA มศว. ภาคปกติ 53 
14 กุมภาพันธ์ 2010

MBA มศว. 53 (14 ก.พ.53)
 
Eng : You  were __________ me  before  10 a.m.
1) supposed to call
2) supposed calling
3) suppose to call
4) suppose calling

 Quantitative : A car travele from town A to town B at an average speed of 30 miles per hour. The car returned along the same route from town B to town A at an average speed of 50 miles per hour. What was the car' s average speed ,in miles per hour ,for the round trip?
 1) 45        2) 41.52         3) 40          4) 37.588           5) 35SMART-I 1/53 
7 กุมภาพันธ์ 2010

Smart – I 1/53 (7 ก.พ. 53)

Math : ปัจจุบันแม่และลูกมีอายุรวมกันเท่ากับ 100 ปี เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แม่มีอายุเป็นสามเท่าของลูก อยากทราบว่าแม่และลูกมีอายุต่างกันกี่ปี

1) 20          2) 30         3) 40          4) 50         5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ความรู้ทั่วไป : ในเชิงความหมาย ข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก
1) กรับ     2) จะเข้   3) ขลุ่ยเพียงออ   4) สะล้อ    5) สีเสียดMBA ภาคปกติ Ku 
24 มกราคม 2010

Math : ถาดผลไม้มีน้อยหน่า 4 ลูก ชมพู่ 6 ลูก เชอร์รี่ 30 ลูก จะเลือกน้อยหน่า 1 ลูก ชมพู่ 1 ลูก และเชอร์รี่ 1 ลูก ได้กี่วิธี

1) 1         2) 2          3) 6      4) 30          5)  ไม่มีข้อถูก

ความรู้ทางด้านบริหาร : CAPM มีประโยชน์อย่างไรกับการบริหารการเงิน

1) ประเมินสินทรัพย์

2) พยากรณ์สินทรัพย์

3) ประเมินหนี้สิน

4) พยากรณ์หนี้สิน

5) ประเมินและพยากรณ์สินทรัพย์

ภาษาอังกฤษ : I wish I read the chapter before I tried to answer the questions.

1) reads the chapter

2) would read the chapter

3) should of read the chapter

4) could have read the chapter

5) had read the chapterCU-AAT 
20 ธันวาคม 2009

Cu –Aat (Dec 20, 09)

Math : If 1/2 + 1/4 = x/15 then x is

1) 10    2) 11.25    3) 12     4) 13     5) 20

Error Identification : Some patients are incapable to accept responsibility for their pproblems and project their blame onto others.Y-MBA KU 53 (29 พ.ย.52) 
29 พฤศจิกายน 2009

Math : ผลคูณของเลขสามจำนวนเรียงกันเท่ากับ 1320 จงหาผลรวมของเลขสามจำนวนนี้

1) 27         2) 30          3) 33      4) 36          5)  39

ความรู้ทางด้านบริหาร : ในการดำเนินงานของกิจการแห่งหนึ่ง หากต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการควบคุมการดำเนินงาน ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1) งบประมาณ

2) ต้นทุนเสียโอกาส

3) ต้นทุนมาตรฐาน

4) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

5) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 3

ภาษาอังกฤษ : If  the  weather  had  been  better , we will have  gone  to  the  sea. But  it  wasn' t  so  we  didn' t.