ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 740 คะแนน

ธันยธร คล่องกิจการค้า (น้องวิว)