ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 745 คะแนน

ณัฐวิชช์ เรื่องรัศมีเทพ (น้องเบียร์)