ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 725 คะแนน

ฉันทวัฒน์ พงษ์สุวรรณ (น้องโอ๊ต)