ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

สุทธิสิทธ์ บึงกร KU Econ, Cmmu, Nida ภาคปกติ

KU Econ, Cmmu, Nida ภาคปกติ

การเรียน การศึกษาที่นี่จะเน้นความเข้าใจในการทำข้อสอบ อาจารย์ สอนเข้าใจง่าย มีประโยชน์ในการทำข้อสอบมากครับ
สุทธิสิทธ์ บึงกร