ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

นภาพร+นิพล โกมลพันธ์ มศว ภาคปกติ

มศว ภาคปกติ

ประทับใจที่นี่มาก ทั้งบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองและอาจารย์ยังสอนให้ทำข้อสอบได้
นภาพร+นิพล โกมลพันธ์