ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 7.5 คะแนน

อาจารย์สอนดีมาก ช่วยให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นครับ
วสี ลีมะทวีกูล