ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 725 คะแนน

เทคนิคทึ่อาจารย์สามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง
ประภาพรรณ วงศ์ทวีพิทยากุล (น้องส้ม)