การชำระเงิน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ช่องทางการชำระเงิน สำหรับการลงทะเบียนเรียน

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสดหรือ บัตรเครดิต
(ไม่มีค่าธรรมเนียม) ที่สถาบันฯ ทุกวันทำการ

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคาร  ATM หรือ ออนไลน์ ได้ดังนี้
 

                                            ชื่อบัญชี เดอะ ไบรท์ เบรน
                          ประเภทออมทรัพย์ สาขาอเวนิว เมเจอร์รัชโยธิน

ธ .ไทยพาณิชย์ (SCB)    403-808-5866
ธ. กสิกรไทย  (K-Bank)  627-214-666-5


                         


                          กรุณา Fax ใบชำระเงิน(สลิปใบโอนเงิน) และเขียนชื่อ-สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ พร้อมแจ้งคอร์สเรียน

โดยทำการ Fax.มาที่ 02-939-5973 หรือโทรยืนยันการชำระเงิน หรือแจ้งการโอนเงินได้ทางไลน์  แอดไลน์คลิ๊ก>> http://bit.ly/LineTBB
พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการเรียนในวันเริ่มเรียน


หมายเหตุ กรุณาสอบถามวิชาเรียนและวันเวลาเรียนก่อนชำระเงิน


ระเบียบ หลักการ ลงทะเบียนเรียน และเงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร
Registration Regulation & Refundable Policy

สถาบันกำหนดหมวดของหลักสูตรออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หลักสูตรเตรียมสอบปริญญาโทในประเทศทุกมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 หลักสูตรเตรียมสอบเพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์ (ตรี-โท-เอก)
หมวดที่ 3 หลักสูตรการเรียนพื้นฐาน เพื่อฟื้นฟู ทบทวน
หมวดที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ


ก่อนลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร นศ. ต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลตารางเรียน วิชาที่ต้องการเรียน/ติว และกำหนดเวลา ในการเปิดเรียนและสิ้นสุด อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชา ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น


สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกรณี (ยกเว้นคอร์สที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เท่านั้น)


กรณีหลักสูตรใดๆ ไม่สามารถเปิดสอนได้ ตามที่สถาบันกำหนดเวลาไว้ สถาบันจะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน (รวมค่าเอกสาร) ภายใน 30 วัน (หลังจากกำหนดการวันแรก)


ทุกหลักสูตร ทั้งสอนสดและ DVD ขาดเรียนถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้


นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว และไม่มาเรียนตามกำหนดวัน เวลา ที่แจ้งไว้ สถาบันจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร)
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถทำการ Drop ได้ เป็นระยะเวลา1 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียน (กรณีแจ้ง Drop ต้องแจ้งเรียนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียน)


เปลี่ยนวิชาเรียนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันเรียนวันแรก (หากเปลี่ยนวิชาที่มีค่าลงทะเบียนน้อยกว่า สถาบันฯ จะไม่คืนส่วนต่างให้ทุกกรณี)


อัตราค่าลงทะเบียนซ้ำวิชาเดิมของแต่ละหมวดวิชา

หมวดที่ 1 อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร) 1,500 บาท
หมวดที่ 2 อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร) 1,900 บาท
หมวดที่ 3 อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร) 1,000 บาท
หมวดที่ 4 อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร) 1,500 บาท


การ Drop ,เปลี่ยนวิชาเรียน และการรับเงินคืนทุกกรณี นักศึกษาต้องมาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สถาบันฯ ภายในกำหนดเวลาข้างต้น และจะต้องมารับเงินคืนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จรับเงินจากสถาบัน) และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงเพื่อรับเงินคืน


** ทุกหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตามความเหมาะสม **
*** สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***