ผลสอบนักเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

นักศึกษาของสถาบันฯที่สอบผ่าน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของทางสถาบันฯ ที่ผ่าน คะแนนสอบข้อเขียน ของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และ สถาบันต่างๆ ด้วยนะคะ

Y- MBA  KU ม. เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ปี 2560

 สาขาการเงิน
1.      นางสาว แพรววิไล  สำราญอยู่
2.      นางสาว อรุโณทัย  บุญประเสริฐสอน

 
 สาขาการจัดการ

1.      นางสาวณัฐธิดา  ศิริรักษ์
2.      นางสาว สุพิชชา   สามิตสมบัติ
3.      นางสาว สุภัสสร  สุจิตตกุล
4.      นางสาว สุดาวดี  สุวรรณเลิศ
5.      นางสาว  อัญพัชร์  ธีระอนันต์พร
6.      นางสาว กัญญาวีร์  เริงวิทย์
7.      นางสาว ปนัดดา พงษ์สมทรง
8.      นางสาว เอกไพลิน  สิทธิกุล
 
สาขาการตลาด

1.      นาย  กิตติโชติ  เรืองแย้ม
2.      นางสาว ปาณิศา  ณรงค์ราข
3.      นางสาว ลลนา  คมกฤษ
4.      นางสาว มณีวรรณ หนองแพล
5.      นางสาว ขนิษฐา  ประทุมรัตนวัฒนา
6.      นางสาว ศรัญญา  ธเนศพิพัฒ
7.      นางสาว ศิริพร  ปัญสุวรรณ์
8.      นางสาว ธนาพร พงศ์สามารถ

Y- MBA  KU ม. เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ปี 2558

สาขาการเงิน
1. นางสาว กุลวดี  สุทธิเลิศกุล
2. นาย สาธิต  จิตตรัตนานนท์
3. นางสาว นิภวัชร์  เพชรเรียง
4. นาย ภูริวัส  กิจขันธ์
5. นางสาว สุรัติวดี  ดุกสุขแก้ว
6. นาง ณิชญา  ศรีแดงเกตุ(สำรองอันดับที่ 1)


สาขาการจัดการ
1. นาย อิทธิ  แผ่นเงิน
2. นาย กฤษณะ ไมตรีจิตต์
3. นางสาว ชนกพร ชันติวิริยะกุล
4. นางสาว นาถยา  อินทร์ประสิทธิ์
5. นางสาว บุญญารัตน์  พรหมโลก
6. นางสาว อัญชลี  มนูญผล(สำรองอันดับที่ 4)


สาขาการจัดการ
1. นางสาว อภิวรรณ  ศิริรุ่งงาม
2. นางสาว ศศินิภา  เชาวนนท์ปัญญา
3. นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยวงษ์
4. นางสาว ปาลิดา  ทักษนนท์
5. นางสาว จินดาวรรณ  จิตต์ชื่น
6. นาย อาทิตย์ อุประ (สำรองอันดับที่1)


สาขาการตลาด แผน ก. วันธรรมดา
1. นาย ปัณณพัฒน์  เจริญพันธ์

สาขาการตลาด แผน ข. วันธรรมดา
1. นายวรฐ  บูรณศิริ
2. นางสาว ศิวพร  ศิริรัตนาพาณิชย์
3. นาย ชวลิต  ธรรมสาธก
4. นางสาว ลัดดาวรรณ  เพ็งจ่มศรี


สาขาการตลาด แผน ข. วันสุดสัปดาห์
1. นาย ชนาธิป  ขจรเนติกุล
2. นางสาว สรัญญา  ศรีประเสริฐ
3. นางสาว วีราลักษณ์  ยุทธศักดิ์เดโช(สำรองอันดับที่ 1)
4. นางสาว ศุภกานดา  หล้ามูล (สำรองอันดับที่ 2)
5. นางสาว ทิชา  โชคชัยลิขิต (สำรองอันดับที่ 7)


สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
1. นางสาว ดวงกลม  ไกรเพ็ชร์
2. นาย สถาพร  โอฬารวิวัฒน์ชัย


สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
1. นางสาว นงลักษณ์  อินสุข


คณะบริหารธุรกิจ สปท (CM MBA) ปี 2558

1. นางสาว วรวรรณ  กองจินดาY-MBA KU ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 ปี 56
สาขาการเงิน

1. นางสาว ณัฐฐา  ดำรงสุนทรชัย
2. นางสาว วิลาวัณย์  พงโศธร


สาขาการจัดการ
1. นางสาว จารุณี  สายะรัตนชัย
2. นางสาว ภควดี  ศักดิ์ชัยกุล


สาขาการตลาด (ธรรมดา)
1. นางสาว กุสุมา  หัตถบดี
2. นางสาว ศิวพร  กรัดวัต
3. นางสาว เอมฤดี  นาคบาตร์


สาขาการตลาด (สุดสัปดาห์)
1. นางสาว ปาริชาติ  เสือคง

สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
1. นางสาว จันทร์เพ็ญ  บัวเจริญ
2. นางสาว ศิริลักษณ์  เชื่อแก้ว
3. นางาสาว ศิวาภรณ์  ปานทผลิน
4. นางสาว จุไรลักษณ์  หงษ์ทอง

 

Y-MBA ม.เกษตรศาสตร์ ปี 55

สาขาการจัดการ
1. คุณนีรชา ชินะผา
2. คุณวีร วรรณ ตันประเสริฐ
3. คุณธนิกอร วัฒนศิริ
4. คุณจีรภา ปานแดง

สาขาการตลาด (วันธรรมดา)
1. คุณมาฆวลี บุญรักษาสัตย์
2. คุณศิภา ลักษณ์ คงช่วย
3. คุณจิระ เมศร์ วราสิทธิ์สิริ
4. คุณปรีย ธันย์ สุวรรณโภชน์

สาขาการตลาด (สุดสัปดาห์)
1. คุณอำพน พานิชกุลพงศ์
2. คุณลัชชา รุ่งเรืองฐิติกุล
3. คุณสุรพศฐ์ กิติสารศักดิ์
4. คุณอภิชา จันทนะโพธิ
5. คุณอัจจนา เลิศภูวิวัฒน์

สาขาการเงิน
1. คุณสุวรรณษา นวมปั้น
2. คุณนัยนา สิงหโภชน์
3. คุณสุดปรารถนา หนูพริก
4. คุณศิวาภรณ์ ปานทผลิน
5. คุณชัชวัลย์ คณางกูร
6. คุณกุลยา พ่วงพร้อม

สาขาการจัดการ เทคโนโลยีและการผลิต
1. คุณจิระ เดช ขุนทอง
2. คุณวรรณพร จารุพงษ์วาณิช

Y-MBA ม.เกษตรศาสตร์ รุ่น 21 ปี 54

สาขาการตลาด (กลุ่มวันธรรมดา)
คุณ รุ่งโรจน์ แก้วคำศรี
คุณ ปรียานุช โพธิรัชต์
คุณ นวรุตน์ อินค้า
คุณ สุนันทา ช่วงโชติ

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
คุณ วริญญา แสงแก้ว
คุณ ธรรมศาสตร์ ศิรกุล

สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
คุณ ภควัต คำภา
คุณ พันธุ์ทิพา ยิ้มประเสริฐ
คุณ นันทอนงค์ เปรมจัตต์

สาขาการจัดการ
คุณ วัชราภรณ์ บัวคำภู
คุณ นิมมิตา สุวิชชากุล
คุณ ศศิพรรณ หาญศณิตวัฒนา
คุณ ศุภลักษณ์ ไทพิทักษ์

สาขาการตลาด (กลุ่มวันสุดสัปดาห์)
คุณ โชติกา วารนิช
คุณ คมกฤช ราชสุข
คุณ ชุตินารถ พรพงศ์พันธุ์
คุณ กนกวรรณ นาคะสิริ
คุณ ศุภพงศ์ จังพานิชย์
คุณ นวพร ศรีวัฒนาพรกุล
คุณ ณัฐฐาภรณ์ จินาพงษ์ภิชาติ
คุณ พัชราภรณ์ ตระการตาทิพย์
คุณ จิณพงษ์ สิทธิรักษ์
คุณ บิน วทนะใหญ่
คุณ อาภาจิต ชมโฉม
คุณ วิชุดา เจตน์จำนงค์สกุล
คุณ นพรัตน์ วิบูลชุติกุล
คุณ พยนต์ เตวุมิพงศ์

หลักสูตรวารสารศาสตร์ บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ปี 54

คุณณัฐวดี อุณยะวงศ์
คุณตรลา คาระวะวัฒนา

MBA การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ ม.จุฬาฯ รุ่น 2 ปี 54

คุณยวิน ศรีสมัย

MBA ภาคปกติ ม.จุฬาฯ รุ่น 29 ปี 54

คุณธีรภัทร ดีเป็นธรรม
คุณอรประไพ จารุพัฒน์
คุณพีรดา วิบูลย์วุฒิวงศ์
คุณ ฐานันท์ แซ่เบ๊
คุณสุพีรณัฐ กวีวัจน์

MBA การจัดการการบิน ม.จุฬาฯ รุ่นที่ 5 ปี 54

คุณพิชญ์นาถ ชาญณรงค์
คุณชิณวรชัย ฐานิตสรณ์
รั้อยโท อัครพัชร์ สมตน

Flex - MBA ครั้งที่ 1,2 ปี 53

คณะ บริหารธุรกิจ
คุณสุเมธ โรจน์ชัยวิระยะกุล
คุณปณิตา สุบงกฏ
คุณจิรชาติ นวลยง
คุณหทัยรัตน์ มะกรูดอินทร์
คุณยุวภา ภู่เจริญ
คุณศิรดา เจริญพุทธคุณ
คุณฤดีพร อริยมงคลชัย

ภาค ปกติ นิด้า 5/52

คณะบริหารธุรกิจ
คุณผุสดี ประทีปชนะชัย
คุณปิยะพล รงควิลิต
คุณอิสนันท์ ว่องการณ์วิทย์
คุณวิศวะ ธนเจริญเกียรติ
คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ
คุณต้องพงศ์ ใครบุตร
คณะพัฒนาทรัพยากร มนุษย์
คุณภาชินี ชินโคตรพงษ์

ภาคปกติ นิด้า 4/52

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวิมลรัตน์ ธนาอนันต์

คณะบริหารธุรกิจ
คุณเจนจิรา จันทรประภาพร
คุณภัทร์ธีมา ประดิษฐสุวรรณ์

คณะสถิติประยุกต์
คุณฐิติมาศ ใจกลม
คุณสุกานดา โอ่วเจริญ

Y-MBA รุ่นที่ 16/2 ม.จุฬาฯ ปี 52

คุณภูริชญ์ ขวานเพชร

Y-MBA รุ่นที่ 16/1 ม.จุฬาฯ ปี 52

คุณณัฐพร สมบัติมงคล
คุณนรวัฒน์ หิรัญสัจจาเลิศ
คุณจินดารัตน์ สรณ์สิริกุลนันท์

MBA ภาคปกติ ม.จุฬาฯ ปี 52

คุณสันติภาพ เพชรแผ่นดิน
คุณพรทิพา จัตุรงค์ธาริณี
คุณสัจจาสม ตันศิริคงคล
คุณ ชาญณรงค์ คงแก้ว

MBA โปรแกรมภาษาอังกฤษ ม.จุฬาฯ ปี 52

คุณพัชราวรรณ คงเทวินสุทธิ

MBA การจัดการการบิน ม.จุฬาฯ ปี 52

คุณกรวรรณ สาพิทักษ์

MBA ภาคปกติ ม.เกษตรฯ ปี 52

สาขาการจัดการ
คุณเอกภาพ บวรวุฒิพงศ์
คุณ จุฑามาศ เลาห์จีระกุล
คุณคณิน ส่งศรี
คุณณัฐญา มานะกิจ
คุณธนพร ดำรงสุกิจ

สาขาการตลาด
คุณ ศศธร ธนารักษ์
คุณปณิตา สุบงกฎ
คุณพรทิพภา เตชะเลิศมณี
คุณสุภรดา ฤทธิ์สยอง

สาขาบัญชีการเงิน
คุณนันท อนงค์ เปรมจิตต์

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
คุณชุติมาส หริตวร
คุณ พรเทพ ชุประจง

สาขาการเงิน
คุณธีรเดช นันทดุสิต

MBA-HRM ม.ธรรมศาสตร์ ปี 52

คุณชุติมา ชุติชิวานันท์
คุณจุฑาภรณ์ หนูบุตร
คุณภคมน จีระสกุลชัย

MBA ธรรมศาสตร์ ปี 52

คุณสันติภาพ เพชรแผ่นดิน
คุณวลัยพร จงรุจินันท์
คุณณัฐพร สมบัติมงคล
คุณณัฐฐา มานะกิจ
คุณจารุพร ทรงสุทธิพงศ์
คุณเดชา ศรีสุวรรณ
คุณอัญชลี เอี่ยมทศ

Y-MBA รุ่นที่ 19 ม.เกษตรศาสตร์ ปี 52

สาขาการตลาด
คุณเกศริน ทรงเจริญ
คุณณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ์
คุณตริยาภรณ์ ประเทืองทิน
คุณนันทวรรณ สุนงาม
คุณสุภชัย ช้างทิม
คุณสุวิตา ณ นคร
คุณกรวิกา สระมณีอินทร์

สาขาการจัดการ
คุณดวงกมล ชิตยานันท์
คุณเบญจรัตน์ ตันธนาสุวัฒน์
คุณมนัสนันท์ ธนบูรณ์โชคสิริ
คุณวรัญญา ห่วงมิตร
คุณวีระพล มนต์แก้ว
คุณกำพล กุลวงษ์วาณิชย์
คุณชิงชัย คุณาภินันท์
คุณทัศสุภา อากรชี

สาขาเทคโนโลยีการผลิต
คุณภาวุฒินาถ ชายังกูล
คุณวสันต์ สกลกิจผล

สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
คุณธรรมรัตน์ ส้มไทย
คุณปิยะนาถ หะยะมิน
คุณอุษณี ภูเกิดพิมพ์
คุณอรนันท์ อังกินันท์

สาขาการเงิน
คุณศิริรัตน์ สุสันทัด
คุณวิมลรัตน์ ตามพร

MBA (สปท.) รุ่นที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ ปี 52

คุณปิยภูมิ พิทักษานุรัตน์
คุณชิงชัย คุณาภินันท์
คุณจุฑารัตน์ เล้าวงษ์
คุณลิปิการ์ ลักษณา

สาขาบัญชีการเงิน
คุณนันทอนงค์ เปรมจิตต์

สาขาการจัดการเทคโนโลยี และการผลิต
คุณชุติมาส หริตวร
คุณ พรเทพ ชุประจง

สาขาการเงิน
คุณธีรเดช นันทดุสิต

MBA-HRM ม.ธรรมศาสตร์ ปี 52

คุณชุติมา ชุติชิวานันท์
คุณจุฑาภรณ์ หนูบุตร
คุณภคมน จีระสกุลชัย

MBA ธรรมศาสตร์ ปี 52

คุณสันติภาพ เพชรแผ่นดิน
คุณวลัยพร จงรุจินันท์
คุณณัฐพร สมบัติมงคล
คุณณัฐฐา มานะกิจ
คุณจารุพร ทรงสุทธิพงศ์
คุณเดชา ศรีสุวรรณ
คุณอัญชลี เอี่ยมทศ

Y-MBA รุ่นที่ 19 ม.เกษตรศาสตร์ ปี 52

สาขาการตลาด
คุณเกศริน ทรงเจริญ
คุณณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ์
คุณตริยาภรณ์ ประเทืองทิน
คุณนันทวรรณ สุนงาม
คุณสุภชัย ช้างทิม
คุณสุวิตา ณ นคร
คุณกรวิกา สระมณีอินทร์

สาขาการจัดการ
คุณดวงกมล ชิตยานันท์
คุณเบญจรัตน์ ตันธนาสุวัฒน์
คุณมนัสนันท์ ธนบูรณ์โชคสิริ
คุณวรัญญา ห่วงมิตร
คุณวีระพล มนต์แก้ว
คุณกำพล กุลวงษ์วาณิชย์
คุณชิงชัย คุณาภินันท์
คุณทัศสุภา อากรชี

สาขาเทคโนโลยีการผลิต
คุณภาวุฒินาถ ชายังกูล
คุณวสันต์ สกลกิจผล

สาขาบัญชีเพื่อการวางแผน และควบคุม
คุณธรรมรัตน์ ส้มไทย
คุณปิยะนาถ หะยะมิน
คุณอุษณี ภูเกิดพิมพ์
คุณอรนันท์ อังกินันท์

สาขาการเงิน
คุณศิริรัตน์ สุสันทัด
คุณวิมลรัตน์ ตามพร

MBA (สปท.) รุ่นที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ ปี 52

คุณปิยภูมิ พิทักษานุรัตน์
คุณชิงชัย คุณาภินันท์
คุณจุฑารัตน์ เล้าวงษ์
คุณลิปิการ์ ลักษณา


คะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน