ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TOEIC ทันยืน สมัครงาน การไฟฟ้า กฟภ ,การประปา (ปูพื้น&ตลุยโจทย์) รับรองผล
วัตถุประสงค์

สอนทั้งปูพื้น และตลุยโจทย์  

ทุกรอบ จัดแน่น จัดเต็ม วิเคราะห์ เจาะลึก ทุกส่วนของข้อสอบ
รับรองผล พร้อม การันตี คะแนน TOEIC  700 up

เนื้อหาที่เรียน

สอนครบทุกส่วนของข้อสอบ Toeic   
พร้อมปูพื็นฐานอย่างแข็งเกร่ง และทำโจทย์  ตลุยโจทย์ (แรงส์) มาอย่างแน่น


รายละเอียดหลักสูตร

มีหลายรอบ  ทันสอบ ทันยื่น สมัครงานการไฟฟ้า  กฟผ./ กฟภ PEA 
และ รอบเรียน ส่วนตัว (private) เลือกวัน-เวลาเรียนได้ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น)
 
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
Add Line   @thebrightbrain
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ทั่วประเทศ ดังนี้
1. การสรรหาจากบุคคลภายนอก จำนวน 454 อัตรา
2. การสรรหาภายใน PEA โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
3. การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง PEA เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา
ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ job.pea.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ที่มาข้อมูล : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
ตารางเรียน ติว TOEIC คอร์สเดียว "เปรี้ยง" รับรองผล 700 UP
เรียนที่ เมเจอร์รัชโยธิน คลิกที่นี่  http://thebrightbrain.com/schedule-detail.php?id=8

 

การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปี 2560

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 23 อัตรา และขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุหลายตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร จำนวน 7 อัตรา
1.1 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
1.3 วิศวกร (โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
1.4 วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
1.5 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2. นักบัญชี จำนวน 11 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบัญชี

3. ผู้ตรวจสอบ จำนวน 3 อัตรา 
- ปริญญาตรี ทางทางการบัญชี

4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา 
- ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก
5. นักคอมพิวเตอร์ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

7. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ 
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เว็บไซต์ https://mwa.job.thai.com/ (ทุกวัน)การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (กฟผ) 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด
1.2 อัตราดภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วนงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันที่สมัคร
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                        
ระดับคุณวุฒิ อายุ ผลคะแนน TOEIC
 ปวช. - ปวส.  ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร
 -
 ปริญญาตรี ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร
ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่สมัคร*และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
ปริญญาโท - ปริญญาเอก ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร

 
     
                 ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครท่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Toeic ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

       

          เอกสารประกอบการสมัคร
                    1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
                    2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript หรือใบระเบียน) ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ/สาขาวิชาหรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุขื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
                       ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต้องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับคุณวุฒิปริญญาตรีด้วย
                        ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25559 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณฺ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
                    3. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญา
                      4. สำเนาใลประกอบวิชาชีพตามที่กฏหมายกำหนด
                      ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกระทรวงมหาดไทย
                      ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง
                       ทั้งนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัครต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วัวันเริ่มท ดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ.จะเลิกจ้าง
                       5. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณีสมัครอัตราภูมิภาค และใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดา จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย

                        
 หมายเหตุ
          1. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให้ตรวจสอบหลักสูตรของท่านว่าสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได้หรือไม่
          2. เอกสารประกอบการสมัครให้จัดทำเป็นไฟล์
             (1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นนามสกุล jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (Mb)
             (2) ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นนามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน1 เมกะไบต์ (Mb)
          3. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติที่จะรับสมัคร รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
          4. ปี 2559 กฟผ. กำหนดทดสอบข้อเขียนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ 2 เมษายน 2560 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเบื้องต้น หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา ปี นับแต่วันทดสอบ


การรับรองผล

หากสอบ Toeic ได้คะแนนโทอิค ไม่ถึง 700 คะแนน สามารถ กลับมาใช้สิทธิ์เรียนฟรี