แนวข้อสอบ

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

แนวข้อสอบ MBA ม.เกษตร+KU EPT

ตัวอย่างข้อสอบ

แนวข้อสอบ MBA ม.เกษตรฯ ภาคค่ำ และภาคปกติ ปี 65 ล่าสุด สอบ ส. 14 พ.ค. 65 วิชาบริหารธุรกิจ

May 14, 2022

แนวข้อสอบ MBA  ม.เกษตรฯ  ภาคค่ำ และภาคปกติ ปี 65  ล่าสุด สอบ ส. 14 พ.ค. 65
วิชาบริหารธุรกิจ

 


Eng (ภาษาอังกฤษ)
It's ________  said  than done, asking my dad to give me the money.
1. a pity
2. a shame
3. easier
4. funny

GMAT (คณิตศาสตร์)
จงหาความชัน (Slope) ของเส้นตรงที่ลากผ่านคู่อันดับ (-1, -2) และคู่อันดับ (1,2) ว่ามีค่าเท่าใด
1. -1
2. -1/2
3. 1/2
4. -2
5. 2

บริหารภาคค่ำ+ภาคปกติ ม.เกษตร ปี 61

11 มี.ค. 61


  ความรู้บริหาร
 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญในระบบการผลิตแบบ Just-in-Time
      1.  Kanban
      2.  Pull system
      3.  Push system
      4.  Small lot size
      5.  Closed supplier-relationship

    ภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบ MBA เกษตรฯ ภาคค่ำ& ภาคปกติ 18 ม.ค. 63)
 
From 1982 to  1987 sales of new small boats increased between five and ten percent

annually.
1.  From1982 to 1987 sale of new small boats increased between five and ten percent
annually.
2.  Five to ten percent is the annual increase in sales of sales of new small boats in the year 1982 to 1987.
3. Sales of new small boats have increase annually five and ten percent in the years 1982 to 1987.
4.  Annually an increase of five to ten percent has occurred between 1982 and 1987 in the sale
of new small boats.


คณิตศาสตร์
 สมการเส้นตรง 3x -2y=12  และจุดตัดแกน x และ y
1. ความชันเท่ากับ 32 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (0,-6)
2. ความชันเท่ากับ 2/3 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (0,-6)
3.  ความชันเท่ากับ -3/2 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (0,-6)
4.ความชันเท่ากับ -2/3 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (-6,0)
5. ความชันเท่ากับ -3/2 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (-6,0)
KU-EPT 2/61

11 ก.พ. 61

KU EPT 2/61 แนวข้อสอบจริงล่าสุด 11 ก.พ. 61 

        Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
        1. if                      2. although                       3. so that                       4. in fact


        Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
        1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
        3. to help  you to stay                                  4. helping you stay


         We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
          1. thrilling                                                2. thrilled
           3. thrill                                                    4. thriller

Y-MBA KU 60 (ภาคค่ำ)

22/4/2560

หมวดความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

บริษัทมียอดรายได้ตลอดปี 100 บาท โดยเป็นขายสด 20% และขายเชื่อ 80% และจากการตรวจสอบ
บัญชีลูกหนี้พบว่า ลูกหนี้ต้นปีมีจำนวน 30 บาท และลูกหนี้ปลายปีมีจำนวน 40 บาท ให้ท่านคำนวณ หาเงินสดรับค่าขายสินค้าสิ้นปีนี้เท่ากับกี่บาท
1.   50
2.   60
3.   70
4.   80
5.   90
 
หมวดคณิตศาสตร์

นักกีฬาแข่งขันพายเรือออกจากจุดเริ่มต้น พายเรือทวนน้ำได้ระยะทาง 6 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 500 เมตรต่อ 10 นาที จากนั้นพายเรือตามน้ำกลับมายังจุดเริ่มต้นเดิมใช้เวลา 1 ชั่วโมง จงหาความเร็วของกระแสน้ำ
1.   30 เมตรต่อนาที
2.   25 เมตรต่อนาที
3.   20 เมตรต่อนาที
4.   15 เมตรต่อนาที
5.   10 เมตรต่อนาที
 
หมวดภาษาอังกฤษ

Tourists in Bangkok advised to have plenty of time to arrive Suvarnabumi  Airport as they can get
                                    1                               2                                                  3
stuck in heavy traffice.
    4                    5                                

R-MBA KU 60 (ภาคปกติ)

18/3/2560

หมวดคณิตศาสตร์ 
เศษส่วนค่าหนึ่งเดิมมีค่าเท่ากับ 2/5 ถ้าค่าของเศษลดลงไป 2 หน่วย และค่าของส่วนเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ค่าเศษส่วนตัวใหม่จะมีค่าเท่ากับ 1/4 จงหาค่าของเศษส่วนตัวเดิมว่าเป็นเท่าใด
1)  3
2)  4
3)  6
4)  8
5)  10

หมวดความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 

ผู้จัดการระดับกลาง ควรมีทักษะทางด้านใดมากที่สุด
1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skills)
2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human skills)|
3) ทักษะด้านเทคนิค (Technical skills)
4) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skills)
5) ทักษะด้านการจัดการ (Management skills)Y-MBA KU 59 (ภาคค่ำ)

12/3/2559

หมวด คณิตศาสตร์ 

ถ้าทุกด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวเพิ่มขึ้นด้านละ 50% พื้นที่สี่เหลี่ยมจัสตุรัสดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเท่าใด
1. 100%
2. 125%
3. 150%
4. 200%
5. 400%

หมวดความรู้ด้านบริหาร

จาก 4Ps ทางการตลาดนั้นเปรียบได้กับ 4Cs ในข้อใด
1. Customer, Cost, Completion, Control
2. Customer, Cost, Convenience, Communication
3. Customer, Convergence, Cost, Communication
4. Consumer, Caring, Convergence, Converge
5. Consumer, Convention, Convenience, ControlY-MBA KU 58 (ภาคค่ำ)

14/3/2558

หมวดคณิตศาสตร์ 

แอลลี่ซืัอกองทุนหนึ่ง ซึ่งมีผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี อยากทราบว่า แอลลี่ซืัอกองทุนดังกล่าวจำนวน 250,000 บาท หากแอลลี่ เลือกรับผลตอบแทนทุก ๆ 6 เดือน โดยคิดดอกเบี้ยทบต้น แอลลี่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่า การเลือกรับผลตอบแทนราบปี อย่างไร
1. ไม่ต่างกัน
2. +156.25 บาท
3. +132.50 บาท
4. + 156.25 บาท
5. +312.50 บาท

หมวด ความรู้ด้านบริหาร

ข้อใดคือ เกณฑ์การรับรู้รายการของสินทรัพย์
1. ทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ
2. เป็นผลจากการเหตุการณ์ในอดีต
3. มึความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
4. สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
5. ถูกทั้งข้อ 3 และข้อ 4
ํY-MBA Ku 57 (ภาคค่ำปี 57)

27 ก.พ. 2557

ภาษาอังกฤษ

Directions:  Choose the best answer.


11.   Which choice does not have the same concept as others ?
        1)   Run Ask Ten
        2)   Dot Owe Get
        3)   Pot Ink Guy
        4)   Mat Oat Pan
        5)   Art Net Tin

Directions : Choose the part in parentheses that is grammatically wrong.

21.   Long before cell phones (1. became) so cheap that (2. anyone) could afford one , cordless phones gave everyone the (3. freedom) to walk and talk within the (4. privacy) of (5. theirs) own homes

หมวดคณิตศาสตร์

41.   ร้านอาหารบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง เก็บข้อมูลสถิติการรับประทานอาหารของลูกค้า พบว่า ลูกค้าชายรับประทานอาหารเมนูหมูเฉลี่ยท่านละ 3 จาน เมนูปลา 2 จาน ลูกค้าหญิงรับประทานเมนูปลาเฉลี่ยท่านละ 2 จาน เมนูหมู 1 จาน หากเตรียมวัตถุดิบเพียงพอสำหรับประกอบอาหารเมนูหมู 100 จาน และเมนู ปลา 80 จาน ข้อใดวัตถุดิบที่เตรียมไว้เหลือมากที่สุด

1)      ชาย  20  คน  หญิง  25  คน           2)   ชาย  22  คน  หญิง  23  คน
3)      ชาย  25  คน  หญิง  20  คน           4)   ชาย  27  คน  หญิง  18  คน
5)      ชาย  30  คน  หญิง  10  คน
 
หมวดเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

100.   “บ้านแห่งคุณภาพ”มีความเกี่ยวข้องกับคำใดต่อไปนี้มากที่สุด

        1)   Uniform commercial code
        2)   Quality function deployment
        3)   Concurrent engineering
        4)   FDA
        5)   OSHAข้อสอบ MBA ภาคปกติ ล่าสุด 13 ม.ค. 56

13/1/2556

Math  เจนภพขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเพชรบูรณ์ ด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  โดยเริ่มออกเดินทางในเวลา 7.00 น. ในขณะที่วีกิจ  ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเพชรบูรณ์เช่นกัน  ด้วยความเร็ว 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  แต่เริ่มเดินทางในเวลา 9.00 น. จงคำนวนเวลาที่วีกิจจะขับรถไปทันเจนภพเป็นเท่าใด
1) 12.00 น.     2) 12.45 น.      3) 13.15 น.       4) 13.30 น.  5) 14.20 น.
 
Eng  She  sings  and   she  plays  a  violin  very  beautifully.

Y-MBA ม.เกษตรศาสตร์ ปี 55

8 เมษายน 2555

***Eng*** In this letter, Joe said he was sorry that he has not written for a new weeks.
                                                  1            2                         3               4          5
 
***Gmat***จงหาพจน์ลำดับถัดดไปของ 2  5  17  65
1) 97          2) 122              3) 257           4) 222               5) 1,181  
 
***ความรู้ด้านบริหาร*** เครื่องมือการบริหารข้อใดใช้สำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
1.Balance Scorecard
2. KPI
3. Crisis Management
4. SWOT Analysis
5. BCG’s Matrix

MBA KU ภาคปกติ ปี 55

22 มกราคม 2555

***เจดีย์องค์หนึ่งสูง 10 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาพื้นราบ 5 เมตร มีถนนจากฐานเจดีย์ลาดลงมาตามเนินเขาถึงที่ราบที่ฉันยืนอยู่ ถนนนั้นทำมุมกับที่ราบ 30 องศา ถนนสายนั้นยาวเท่าใด
1. 6 เมตร                 2. 8 เมตร                     3. 10 เมตร                4. 12 เมตร                       5. 14 เมตร

MBA ภาคปกติ ม.เกษตรฯ ปี 54

23 มกราคม 2554

Math : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลหนึ่งเท่ากับ  2.6  ถ้าข้อมูลแต่ละตัวเพิ่มขึ้น  2.5  ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นเท่าใด
 1.   2.5         2.   1             3.   6.5       4.   2.6            5.   ไม่มีคำตอบข้อใดถูก
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพหรือราคาอื่นที่นำมาใช้แทนตามที่ปรากฎในงบ การเงินหักด้วยราคาซากที่ประมาณไว้ คือ
 1.   DEPRECIATION  ACTUAL
 2.   DEPRECIATION  METHODS
 3.   DEPRECIATION  ASSETS
 4.   DEPRECIATION  AMOUNT
 5.   DEPRECIATION  LIABILITY
 
ภาษาอังกฤษ :  All German philosophers, except for Marx, are idealists.
 From  which of the following can the statement above be most properly inferred?
 1.   Except for Marx, if someone is an Idealist philosopher, then be or she is German.
 2.   Marx is the only non-German philosopher who is an idealist.
3.   If a German is an idealist, then he or she is a philosopher, as long as he or she is not
      Marx.
 4.   Marx is not an idealist German philosopher.
5.   Aside from the philosopher Marx, if someone is a German, then he or she is an idealist.

Y-MBA Ku บริหารเกษตร ภาคค่ำ 54

13 มีนาคม 2554

Math : ถ้าผลคูณของเลขสามจำนวนเรียงกันเป็น 1320 แล้ว ผลรวมของเลขสามจำนวนนี้เป็นเท่าใด
 1.   29         2.   30             3.   33       4.   2.34            5.   35


ความรู้ทางด้านบริหาร : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) จะเน้นการจัดการด้านใด
 1.   ต้นทุน
 2.   คุณภาพ
 3.   ความพึงพอใจของลูกค้า
 4.   การเพิ่ม Value addedของสินค้า
 5.   บริการหลังการขาย

MBA ภาคปกติ Ku 53

24 มกราคม 2553

Math : ถาดผลไม้มีน้อยหน่า 4 ลูก ชมพู่ 6 ลูก เชอร์รี่ 30 ลูก จะเลือกน้อยหน่า 1 ลูก ชมพู่ 1 ลูก และเชอร์รี่ 1 ลูก ได้กี่วิธี
1) 1         2) 2          3) 6      4) 30          5)  ไม่มีข้อถูก
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : CAPM มีประโยชน์อย่างไรกับการบริหารการเงิน
1) ประเมินสินทรัพย์
2) พยากรณ์สินทรัพย์
3) ประเมินหนี้สิน
4) พยากรณ์หนี้สิน
5) ประเมินและพยากรณ์สินทรัพย์
 
ภาษาอังกฤษ : I wish I read the chapter before I tried to answer the questions.
1) reads the chapter
2) would read the chapter
3) should of read the chapter
4) could have read the chapter
5) had read the chapter

สปท. ม.เกษตรฯ ปี 53

22 พฤศจิกายน 2552

Math : เด็กกลุ่มหนึ่ง มีผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 2 คน สุ่มเลือกมา 2 คน จงหาโอกาสที่ได้ผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน
1) 8/15       2) 6/15       3) 7/15       4) 5/15     
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงภาษี
1) บริษัทจำกัดต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2) รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดอัตราภาษีที่จัดเก็บจากการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือเพียง 0.1%
3) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 30%
4) ตั้งแต่ปี 2551 บุคคลธรรมดาที่เงินได้สุทธิ 200,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
 
ภาษาอังกฤษ : The number of new jobless claims continue to fall in the United States, while inflation remains low.

R-MBA 52 ม.เกษตรฯ บริหาร ภาคปกติ

25 ม.ค. 52

Error Identification : Business plan are so vital to the health of your business because it can help perform a number of tasks for those who write and read them and they are used by investment seeking enterpreneurs to convey their vision to potential investors.
 
Math : จากข้อมูลการสั่งพิซซ่า พบว่ามีลักษณะดังนี้
          10 คน สั่งปีกไก่                   20 คน สั่งพิซซ่า
          15 คน สั่งเครื่องดื่ม                7 คน สั่งปีกไก่และพิซซ่า
          13 คน สั่งพิซซ่าและเครื่องดื่ม    6 คน สั่งเครื่องดื่ม และปีกไก่
            5 คน สั่งพิซซ่า ปีกไก่ และเครื่องดื่ม 
         มีกี่คนที่สั่งพิซซ่าอย่างเดียว
  1)  5 คน  2)  7 คน   3) 8  คน  4) 13 คน  5) 20 คน
1) 6.2    2) 12.4    3) 16.2     4) 31      5) 10
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ตามทฤษฎีการจัดการของ Douglas McGregor นั้น ผู้จัดการที่เชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นคนไม่ชอบหางาน ไม่มีความรับผิดชอบ จึงต้องเน้นใช้วิธีควบคุมและสั่งการ เราเรียกผู้จัดการประเภทใด
1) Theory X manager  
2) Theory Y manager
3) Realistic manager
4) Theory Z manager
5) Theory J manager

MBA สปท. ม.เกษตรฯ

23 พ.ย. 51

Eng : The (1) president of MitSui OSK Links (Thailand) said his company (2) would officially open (3) theirs first own (4) container depot in the Thailand next April.
 
Sentence Completion : The Bank of Thailand (BOT) committee has expressed concern that the NPL figure ____________ in some sectors this year.
1) will apparently be more higher
2) will apparently be the higher
3) will apparently more higher
4) will apparently be higher
 
Math : นักเรียนจำนวนหนึ่งลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 21 คน วิชาภาษาอังกฤษ 14 คน บัญชี 18 คน โดยมีจำนวน 10 คนที่ลงทั้ง 2 วิชา และ 4 คน ลงทั้ง 3 วิชา อยากทราบว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
1) 27   2) 35     3) 39    4) 48
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ถ้าต้องการดูฐานะทางการเงินของกิจการ ให้ดูที
1) งบกำไร ขาดทุน
2) งบดุล
3) งบกระแสเงินสด
4) ถูกทุกข้อ

Y-MBA 52 ม.เกษตรฯ (ภาคค่ำ)

7 ธ.ค 51

Error Identification : Trains out of Waverley were running fifteen minutes lately by the time she got there, but she did' t care.
 
Critical Reasoning: Peter has visited five countries. His first visit to Puerto Rico was the most memorable while Tanzania, the third country he visited, gave him such a bad experience. His fourth and fifth trips to England and Romania werw the impressive ones though. His twin, Jordy, who has been to five countries, also loves traveling but prefers not to travel with his brother. However, both of them once traveled together. What is the name of the country they have been to together?
1) Puerto Rico   2) Tanzania    3) England    4) Romania    5) None of the above
 
Math : ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดหนึ่ง ซึ่งมี 5 ค่า มีค่าเท่ากับ 6.2 ถ้าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าเพิ่มขึ้น 2 หน่วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใหม่ จะเป็นเท่าไร
1) 6.2    2) 12.4    3) 16.2     4) 31      5) 10
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ข้อใดจับคู่ผิด
1) W.Edward Demming  - Quality Circle
2) Joseph M Juran - Quality Trilogy
3) Philip B. Crosloy - Zero Defect
4) Ishikawa - Fish bone Diagram
5) ไม่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

สปท. ม.เกษตรฯ

9 ธ.ค.50

คณิตศาสตร์: ภาชนะบรรจุน้ำขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. ลึก 2 ม. บรรจุน้ำเต็มภาชนะ ต่อมาสูบน้ำออก 1/3 ของภาชนะ โดยนำน้ำที่สูบออกบรรจุขวดได้ 10,000 ขวด อยากทราบว่าขวดที่บรรจุน้ำจะบรรจุน้ำได้กี่ลิตร
 1) 1.0 ลิตร 2) 1.5 ลิตร 3) 0.5 ลิตร 4) 0.75 ลิตร

 Eng : FINANCE : FINANCIAL
 1) ECONOMIC : ECONOMICAL
 2) PREDICT : PREDICTABLE
 3) CAUTION : CAUTIONARY
 4) PRESIDE : PRESIDABLE

 ความรู้ทั่วไปทางบริหาร: การตลาดสมัยใหม่ให้ความสำคัญสิ่งใด
 1) โฆษณาบ่อยๆ ให้ลูกค้าติดตา
 2) จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า
 3) เสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้า
 4) ผลิตสินค้าที่บริษัทต้องการผลิต

Y-MBA ม.เกษตรฯ ภาคค่ำ

16 ธ.ค.50

คณิตศาสตร์:คุณนุชจัดสรร 50% ของเงินเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 20% สำหรับค่าเดินทาง 15% สำหรับกองทุนสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุและที่เหลืออีก 240 บาท สำหรับเป็นค่าที่พักผ่อนหย่อนใจ อยากทราบว่าคุณนุชได้รับเงินเดือนกี่บาท
1. 2,000 2. 1,600 3. 1,200 4. 1,000 5. 850

Eng : The Italian federation took a decision on Friday night to suspension the league indefinitely after riots at the Sicillian derby between Palermo and Catania.

ความรู้ทั่วไปทางบริหาร: การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal analysis) ได้ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจทางการเงินควรจะเกิดขึ้นเมื่อ
1. อุปสงค์เท่ากับอุปทาน 2. ผลประโยชน์เท่ากับต้นทุน 3. ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม 4. ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุน 5. ถูกหมดทุกข้อ

MBA ภาคปกติ เกษตรศาสตร์ 50

14 ม.ค.50

คณิตศาสตร์ : โพลิโนเมียล 9x2 + 30x + kสามารถเขียนในรูปกำลังสองสมบูรณืได้ต่อเมื่อ k มีค่าเท่ากับ
 1) 25 2) 30 3) 35 4) 15 5) 9
 ****ตลาดอนุพันธ์มีอักษรย่อ คือ
 1) TFEX 2) BEX 3) SET 4) MAI 5) HANG SAWG
 ****วันที่ 19 ธ.ค.49 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากปัจจัยใด
 1) ปฏิรูปการปกครอง 2) ค่าเงินบาทลดลง 3) ธปท.ออกกฎเงินทุนสำรองระยะสั้น 4) กกต.ออกกฎการถือหุ้นของต่างชาติ 5) การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

mBA สปท. ม.เกษตรฯ

9 ธ.ค.49

If a=(t+r)b and c=(t+r)d, which of the following must be equal to ad?
 1. bc 2. b/c 3. rb/c 4.(t+r)
 ปัญชี :: กิจการมียอดขาย 520,000. บาท มีต้นทุนขาย 447,000 บาท มีอัตรากำไรขั้นต้น?
 1. 1.7% 2. 10% 3. 14% 4. 16%

Y-MBA เกษตรศาสตร์ 50 (ภาคค่ำ)

24 ธ.ค.49

คณิตศาสตร์ : If x and y are both even integers, which of the following could be an odd integer?
 1) x+y 2) x-y 3) xy 4) x+y+1 5) 2(x+y)
     : ร้านค้าแห่งหนึ่งขึ้นราคาสินค้า 10% และลดราคาลงอีก 10% ข้อใดถูกต้อง
 1) ปรับเพิ่มขึ้น 99%
 2) ปรับเพิ่มขึ้น 1%
 3) ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 4) ปรับลดลง 1%
 5) ปรับลดลง 11%

 Eng : ENTERTAINMENT : OPERA
 1) EDUTAINMENT : MEDITATION
 2) TEMPERATURE : THERMOMETER
 3) CIVILISATION : COLLAPSE
 4) EQUIPMENT : SCREWDRIVER
 5) DISASTER : CATASTROPHE
     : The Rembradt Exhibition in Bangkok where coincided with the fourth centurg of the artist's birth boasted 88 original etching on loan from the Rembradt house Museum.