แนวข้อสอบ

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

แนวข้อสอบ NIDA

ตัวอย่างข้อสอบ

แนวข้อสอบ NIDA TEAP 1/20021

Nov 14,2020

Marijuana, like many intoxicating substances, can be misused. Excessive use by some, during the early twentieth century, did result in incidents where individuals engaged in behaviors that were (1) __________ to
 
 (1) 1.  possible             2.  harmful          3. beneficial        4. risky

แนวข้อสอบ NIDA TEAP 5/61

24 ก.พ. 61

ข้อสอบ 50 ข้อ (2 ชม.)

By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned) 
and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with  
(6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to
 
6.       1. that                                        3. when
          2. what                                      4. how 

English (ภาคปกติทุกคณะ) 6/55

6 ตุลาคม 2012

In moving toward ASEAN 2020, a six-year action plan, called Hanoi Plan of Action or HPA,was down up and adopted by the ASEAN Heads of State and Government in Hanoi. It__(6)__specific steps and measures to be__(7)__during the years 1999-2004 ___(8)__
6.) 1. lays in 2. lays down 3. lays out 4. lays off
7.) 1. taken 2. take 3. took 4. taking
8.) 1. in order to 2. in addition to 3. in accordance with 4. in between
 
แนวข้อสอบนิด้า วิชาเฉพาะ 1 ทุกคณะ
26.) หน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบนโยบายด้านการเงิน
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. กระทรวงการคลัง
4. สำนักนายกรัฐมนตรี
29.) "ค่าเสื่อมราคา" มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1. สินทรัพย์หมุนเวียน
2. สินทรัพย์ถาวร
3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4. สินทรัพย์เฉพาะ 
50.) สมควรมีร้านขายกาแฟที่ทำกำไรเดือนละ 5,000 บาท ถ้าเขาไม่ทำร้านกาแฟก็สามารถไปทำงานที่ธนาคารและมีเงินเดือนๆละ 30,000 บาท ค่าเสียโอกาสในการทำร้านกาแฟของสมควรเท่ากับ
1. 30,000 บาท
2. 35,000 บาท
3. 5,000 บาท
4. 25,000 บาท

nida ภาคปกติ 5/54

9 กรกฎาคม 2011

วิชาเฉพาะ 1 (ส่วน Gmat) รถ A ตามหลังรถ B  อยู่ 20 ไมล์ ซึ่งการเดินทางนี้ทั้งรถ A และ B ใช้เส้นทางเดียวกัน  รถ A วิ่งด้วยความเร็วคงที่ที่ 58 ไมล์ต่อชั่วโมง  รถ B วิ่งด้วยความเร็วคงที่ที่ 50 ไมล็ต่อชั่วโมง  ถามว่าอีกกี่ชั่วโมงที่รถ A จะไล่ทันรถ B และวิ่งนำหน้ารถ B ไป 8 ไมล์
1) 2.0        2) 2.5        3) 3.0      4)3.5
วิชาเฉพาะ 1 (ส่วนความรู้ทั่วไป เศรษฐศาสตร์) สิ่งใดต่อไปนี้ ไม่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ
1) การบริโภต    2) การลงทุนภาคเอกชน   3)รายจ่ายภาครัฐ    4)การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ENGLISH
        The Term toxic  food  environment  was __6__  by  Kelly D. Brownell  in his book Food Fight: The Inside story of the Food Industy to describe American........................
6)    1. promoted                2. coined            3.sent          4.kept

นิด้า Flex MBA

26 มิ.ย. 54

***GMAT  --(ส่วนคณิตศาสตร์) จอนและแมรี่ทำงานร่วมกันโดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้า x ดอลล่าร์ จอนทำงาน 10 ชั่วโมง  แม่รี่ทำงานน้อยกว่าจอน 2 ชั่วโมง ถ้าแม่รี่ให้จอน y ดอลล่าร์จากที่เธอจะได้รับ  ดังนั้นแล้วทั้งคู่จะได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงเดียวกัน  จอนจะได้ค่าแรงล่วงหน้าเท่าใด
1)    4y   2) 5y  3) 6y   4)8y  5)9y
 
***GMAT  --(ส่วนการใช้เหตุผล) ในห้องเรียนจะมีนักเรียนคนหนึ่งถูกสุ่มเลือกให้อ่านหนังสือ  ความน่าจะเป็นที่เด็กผู้ชายจะถูกเลือกเป็นเท่าใด
ก.      สองในสามของนักเรียนในห้องเป็นผู้ชาย
ข.      นักเรียน 10 คน เป็นผู้หญิง
 
***GMAT  --(ส่วนการวิเคราะห์) บริษัทพิจารณาเปลี่ยนนโยบายเวลาทำงาน  โดยจากเดิมนั้น  พนักงานจะเข้าทำงานเวลา 8.00 น. แต่ด้วยนโยบายใหม่ จะให้พนักงานตัดสินใจเลือกเวลาเข้าทำงานได้ 2 ช่วงเวลา คือ 6.00 น. และ 11.00 น. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อาจทำให้ลดประสิทธิภาพของพนักงานลง  ถ้าหน่วยงานเหล่านั้นต้องการให้พนักงานทำงานประเภทใด
1.       ทำงานซึ่งไร้การรบกวนของพนักงานอื่น
2.       ต้องมีการปรึกษากับพนักงานจากบริษัทอื่นอย่างน้อยวันละครั้ง
3.       งานนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า
4.       มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดเวลา
5.       รับผิดชอบโครงการที่ต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะเสร็จ
***English 
Passage 1
There  are  many  ways  of  communicating  without using  speech. Signals, sings, symbols, and gestures may be found in every known culture. The basic function……….
 
61) If may be concluded from this passage that………………

NIDA ภาคปกติ 3/53

20 มีนาคม 2010

วิชาเฉพาะ 1
ความรู้ทั่วไป : ***ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ASEAN
1) กัมพูชา    2) เวียดนาม   3) พม่า  4) จีน
 Gmat : ***หาก ท่านถูกหวยออนไลน์ ได้รางวัลเป็นเงิน 1 ล้านบาท และนำไปฝากธนาคารเป็นเวลา 5 ปี ได้อัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา 10% ต่อปี อยากทราบว่า เมื่อครบกำหนด 5 ปี ท่านจะมีเงินเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด
1) 100,000 บาท    2) 500,000 บาท  3) 310,510 บาท      4) 1,610,510 บาท

วิชาเฉพาะ 2 : Array a[0...36] เป็นที่เก็บข้อมูลตัวเลข โดยจะเก็บ k ใน a[i] , i = 2kmod37 ถ้า a[i] ไม่มีข้อมูลอยู่ มิฉะนั้นก็หาค่า i = 2imod37 จนกว่าจะพบ a[i] ที่ว่าง ถ้า Array นี้เก็บข้อมูล 4 จำนวน คือ 10 ,24 ,47 ,20 ตามลำดับแล้ว ตำแหน่ง Array ที่เก็บข้อมูล 20 คือข้อใด
1) a[3]    2) a[11]   3) a[6]    4) ผิดทุกข้อ
  
วิชาภาษาอังกฤษ : The logic of hypothesis testing is that if the  ___________ theory is sound, a test of one of its predictions should prove positve.
1) outdated    2) temporary    3) lovely    4) necessary

MBA นิด้า ภาคปกติ 2/49

15 ก.ค.49

Gmat: คนงาน 2 คนใช้เวลา 5 วัน ในการตกแต่งบ้าน 1 หลัง ถ้า้ต้องการตกแต่ง
 บ้าน 6 หลังให้เสร็จภายใน 1 วัน จะต้องใช้คนงานกี่คน
 1) 40           2) 50            3) 60            4) 70            5) 80

นิด้า 1/50

3 ก.พ.50

ร้านขายรองเท้าแห่งหนึ่ง มีรองเท้าสีดำ ขาว และน้ำเงิน เป็นอัตราส่วน 12 : 6 : 2 หากลูกค้าไม่ชอบสีขาว เพราะฉะนั้นร้านรองเท้าแห่งนี้จะขายรองเท้าได้กี่คู่
 1) 50 2) 60 3) 70 4) 80 5) 90

Flexible-MBA นิด้า 2/49

8 ก.ค.49

Gmat: สมชายและสมศรีอยู่ห่างกัน 90 กิโลเมตร โดยมีความเร็วในการ
 ขี่จักรยานชั่วโมงละ 8 และ 10 กิโลเมตร ตามลำดับ แต่ละคนต่าขี่เข้าหากัน กี่ชั่วโมงทั้งสองคนจึงจะพบกัน
 1) 3           2) 4            3) 5            4) 6            5) 7

Flex + Y_MBA นิด้า

17 ธ.ค.49

Eng :This University was Founded in 1935.
 1)established 2) discovered 3)closed 4) completed 5) construted

 Math: ทีมบาสเก็ตบอลทีมหนึ่ง มีอัตราส่วนการชนะต่อการแพ้เท่ากับ 3: 1 ภายหลังจากการชนะ 6 เกมติดต่อกัน อัตราส่วนสำหรุบการชนะต่อการแพ้ของทีมกลายเป็น 5: 1 อยากทราบว่าก่อนที่จะชนะ 6 เกม ทีมบาสเกตบอลนี้ชนะมาก่อนกี่เกมส์
 1) 3 2) 6 3) 9 4) 15 5) 24

 Data: เอนกและอนงค์ช่วยกันตัดหญ้า จะใช้เวลา ?
 1) เอนกใช้เวลาตัดหญ้านาน 20 น่าที
 2)อนงค์ตัดหญ้าช้ากว่า เอนกหลายเท่า

นิด้า Flex+Y_MBA

30 มิ.ย. 50

คณิตฯ : โรงเรียนแห่งหนึ่งมีชมรมอยู่ 3 ชมรม คือ ชมรมหมากรุก มีสมาชิก 40 คน ชมรมละคร มีสมาชิก 30 คน และชมรมคณิต มีสมาชิก 25 คน โดยไม่มีใครเลยที่เป็นสมาชิก ทั้งสามชมรม แต่มีนักเรียนที่เป็นสมาชิกทั้งหมากรุกและละครอยู่ 10 คน และสมาชิกของหมากรุกและคณิตอยู่ 5 คน และสมาชิกของคณิตและละครอยู่ 25 คน ดังนั้นสมาชิกที่อยู่ในชมรมเดียวมีกี่คน
 ก. 84 ข. 79 ค.74 ง. 68 จ.98

 การใช้เหตุผล : ลูกสาวขษิฐาเกิดวันที่เท่าไร
 1. ลูกสาวขนิษฐาจะมีอายุครบ 17 ปี ในวันที่ 1 ก.ค. 2007
 2. ขนิษฐาแต่งงานเมื่อ 1 ส.ค. 1989 และคลอดลูกสาวเมื่อแต่งงานครบ 13 เดือน พอดี

นิด้า ภาคปกติ (MBA)

4 ส.ค. 50

Eng: Webcomics have been around since the late 1990s, and today there are thousands of them. The ___1__(a. originality b. similarity c. probability d. diversity)___of artistic styles is astoninshing: anime, clipart, crudes scribbles, beautiful finished drawings and everything in the web also frees comics from the.......

 Gmat:
 
ตั้งนาฬิกาเรือนหนึ่งเมื่อ เวลา 8.30 น. โดยนาฬิกาเรือนนี้ทุก ๆ 5 นาที จะเดินช้าลง 2 วินาที ดังนั้นเมื่อเวลานาฬิกาเรือนนี้เดินถึง 18.30 น. เวลาจริงจะเป็นเท่าใด
 1) 17.56 น. 2) 17.58 น. 3) 18.00 น. 4) 18.23 น. 5) 18.26 น.

นิด้า ภาคปกติ (MBA) 1/51

3 พ.ย. 50

Gmat : หุ้นราคา 25 บาท ต่อมาราคาลดลงเหลือ 21 บาท จงหาเปอร์เซนต์ของการลดลงต่อหุ้น
 1) 4% 2) 8% 3) 12% 4) 16%

 ความรู้ทั่วไป : รัฐธรรมนูญปี 50 กำหนดให้มีการศึกษาฟรีกี่ปี
 1) 6 2) 9 3) 12 4) 15

Flex-MBA / Y-MBA นิด้า

15 ธ.ค.50

Gmat: เครื่องจักรผลิตถ้วยกระดาษ 6 เครื่องสามารถผลิตถ้วยกระดาษได้ 5,000 ถ้วย ในเวลา 4 ชั่วโมง ถ้าได้ถ้วยกระดาษ 3,000 ถ้วย โดยใช้เครื่องจักร 3 เครื่อง จะใช้เวลาเท่าใด
 1) 3 ชั่วโมง 20 นาที 2) 4 ชั่วโมง 20 นาที 3) 4 ชั่วโมง 48 นาที 4) 5 ชั่วโมง 48 นาที 5) 6 ชั่วโมง 50 นาที

 ความถนัดทางธุรกิจ: ค่าเฉลี่ยเลขคณิตบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง เท่ากับ 1.0 ล้านบาท บัญชีธนาคารที่มีจำนวนเงินน้อยที่สุดที่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือไม่
 ก) บัญชีธนาคารที่มีจำนวนเงินมากที่สุด คือ 1.3 ล้านบาท
 ข) หนึ่งในสามของบัญชีธนาคารมีจำนวนเงินเท่ากับ 0.7 ล้านบาท

นิด้า ภาคปกติ 1/51

1 มี.ค. 51

วิชาเฉพาะ 1
 ความรู้ทั่วไป : ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2) จังหวัด
 3) กรุงเทพมหานคร
 4) เทศบาล

 Gmat : บิลเก็บเงินค่าอาหารของภัตตาคารนิด้า สำหรับลูกค้าสองคน มีมูลค่า 3,630 บาท ค่าอาหารสำหรับคนคนหนึ่ง คือ สองเท่าของอีกคนหนึ่ง ดังนั้นค่าอาหารที่ราคาถูกกว่าคือเท่าใด
 1) 15 กรัม 2) 12 กรัม 3) 9 กรัม 4) 6 กรัม

Nida ภาคปกติ 3/51

31 พ.ค.51

Eng : Work is taken very seriously in the United States. It is separated from play, which is something _______ outside work. To support that, a complex recreation industry has been developed to provide play away from work.
 1. played 2. done 3. bought 4. Gone

 วิชาเฉพาะ 1 : รถบรรทุกราคา 500,000 บาท ประมาณการใช้งานไว้ว่าสามารถวิ่งได้ 100,000 กิโลเมตร เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละกิโลเมตรเท่ากัน โดยไม่คิดค่าชดเชย (ค่าซาก) หากใช้งานไป 20,000 กิโลเมตร มูลค่าของรถบรรทุกควรอยู่ที่เท่าใด
 1. 400,000 บาท 2. 300,000 บาท 3. 200,000 บาท 4. 100,000 บาท

 วิชาเฉพาะ 2 : ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของอสมการ 2/3(2x-1) + 2/5(x-1/2) > 0
 1. x < 1/5 2. x> 1/4 3. x < 1/3 4. x > 1/2

Flex & Y - MBA นิด้า 2/51

21 มิ.ย. 51

Gmat : มีเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมกันมีมูลค่า เท่ากับ 85 บาท จงหาว่าจำนวนของเหรียญทั้งสองต่างกันอยู่เท่าไหร่
 1) 1             2) 2         3) 3           4) 4         5) 5

Nida ภาคปกติ 2/51

2 ส.ค. 51

ความรู้ทั่วไป : บุคคลใดเป็นข้าราชการเมือง
 1) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 2) ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง
 3) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 4) เลขาธิการวุฒิสภา

 Gmat : ยอดขายสินค้า 5 ชนิด คือ A, B, C, D, E รวมเป็น 25 ล้านบาท ถ้า A ขายได้ 10 ล้านบาท/ปี A มียอดขายเป็นเท่าไหร่ของบริษัท
 1) 10%  2) 20%  3) 30%  4) 40%

Nida ภาคปกติ 1/52

1 พฤศจิกายน 2008

วิชาเฉพาะ 1 :
 ความรู้ทั่วไป : ***ข้อใดไม่ใช่แนวทางของอารยะขัดขืน
1) ความชอบธรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 2) การใช้สิทธิไม่ฟังรัฐของประชาชน
 3) เป็นการกระทำที่ไม่ได้วางอยู่บนบรรทัดฐานของกฎหมาย
 4) ความชอบธรรมในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
***ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Michael E. Porter มากที่สุด
1) Balanced Scorecard    2) SWOT Analysis    3) Five Force Analysis    4) Knowledge Management

 Gmat : ***โนบิตะอายุ x ปี ชิซูกะอายุน้อยกว่าโนบิตะ 6 ปี แต่อายุมากกว่าซูเนโอะ 2  ปี อยากทราบว่าทั้ง 3 ปี อายุรวมกันเท่ากับกี่ปี
 1) 3x+4           2) 3x-10           3) 3x+16          4) 3x-14
 
วิชาเฉพาะ 2 : ***กำหนดให้ A = {10, 20, 30, 40, 50} ดังนั้นจำนวนเซตย่อยของ A มีทั้งหมดกี่เซต       
1) 2 เซต            2) 3 เซต            3) 24 เซต          4) 32 เซต

Nida ภาคปกติ 2/52

31ม.ค. 52

ความรู้ทั่วไป : ***องค์การใดในระบบการปกครองไทยไม่มีหน้าที่ออกกฎหมาย
1) วุฒิสภา
 2) สภาเทศบาล
 3) คณะรัฐมนตรี
 4) ศาลรัฐธรรมนูญ
***ข้อใดไม่ถือเป็นแหล่งเงินทุนของกิจการ
1) เงินที่ได้มาจากการเทขายหุ้นสามัญ
2) เงินร่วมทุนที่ได้จากญาติและเพื่อนฝูง
3) กำไรสะสมจากกิจการ
4) ทุกข้อถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนของกิจการ
 
Gmat : ***พนักงาน กลุ่มหนึ่งมี 15 คน มี 7 คน ชอบร้องเพลงของวงแฮมเมอร์ มี 8 คน ชอบร้องเพลงวงซูซู และมี 3 คน ไม่ชอบร้องเพลงของทั้งสองวง มีกี่คนที่ร้องเพลงของทั้งสองวงนี้ได้
1) 3      2) 5     3) 6      4) 8
 
ภาษาอังกฤษ : Of all the environmental crises facing the planet in the opening decade of the 21st century, the deterioration of the oceans may be the least discussed.People still seem to view .......
***The main purpose of the paragraph is __________.
1) to identify that overfishing is the single threat to the ocean environment.
2) to raise people 's awareness of the corrosion of the oceans
3) to blame mankind for causing environmental crises
4) to reveal how dead zones have been created

Flex + Y MBA นิด้า 3/52

28 มีนาคม 2009

GMAT : ***ห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือ A B และ C มีนักเรียนอ่านหนังสือ A จำนวน 22 คน อ่านหนังสือ B จำนวน 29 คน อ่านหนังสือ C จำนวน 28 คน อ่านหนังสือ A และ B จำนวน 9 คน อ่านหนังสือ A และ C จำนวน11 คน อ่านหนังสือ B และ C จำนวน 15 คน อ่านหนังสือ A B และ C จำนวน 5 คน ถามว่า มีนักเรียนอ่านหนังสือ A B และ C กี่คน?
1)49
2)48
3)47
4)46
5)45
 
 Eng : ***Deserts are often formed __________ they are cut off from rain-bearing minds by the surrounding mountain ranges.
1) because
2) in spite of
3) so
4) due to

Nida ภาคปกติ 6/52

5 ก.ย.52

Eng : A  ____1_____  disease called polio struck the United States in the late 1940s and early 1950s. It ____2_____ 350,000 people, mostly children and killed 57,000.
1.      1) terrific          2) terrible          3) spectral          4) coercive
2.      1) limited          2) inflected        3) crippled           4) demotivated
วิชาเฉพาะ 1
Gmat : แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่เปอร์เซนต์
 1) 32%     2) 33.55%         3) 35%         4) 38%


ความรู้ทั่วไป : องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือการละเว้นของหน่วยราชการตามรัฐธรรมนูญ
1)  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
2)  ศาลปกครอง
3)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4)  ศาลรัฐธรรมนูญ

Nida ภาคปกติ 1/53

31 ต.ค. 53

วิชาเฉพาะ 1 :
ความรู้ทั่วไป : ***สาเหตุที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เพื่อกระตุ้นให้
1) เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
 2) ประชาชนมีการบริโภคเพิ่มขึ้น
 3) มีการผลิตและการลงทุนเพิ่มขึ้น
 4) รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น
 
Gmat : ***เด็ก นักเรียน 20 คน ลงขันกันซื้อของขวัญให้คุณครู มีเด็ก 4 คน ตัดสินใจไม่รวมลงขันด้วย เด็กแต่ละคนจึงต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละ 1.50 บาท ของขวัญชิ้นนี้มีราคาเท่าไร
1) 50                2) 120              3) 100  4) 150
 
วิชาภาษาอังกฤษ : The necessity for nuclear power plants around the world is rising as a source of clean energy in the face of high oil prices. In the United States,________ nuclear power plants are being restored and ............
***1) needed
    2) retired
    3) demolished
    4) assembled