หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

SMART-II , SMART II คือ, ติว SMART II คอร์สเดียวครบ ปูพื้น + ข้อสอบ SMARTII

SMART for Graduate Level คืออะไร

ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าทดสอบ โดย SMART for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบ ในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท


SMART for Graduate Level ใช้กับใคร

ผู้เข้าทดสอบ SMART for Graduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมาโครงการปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อด้วยแบบทดสอบแนว GMAT แต่ในปัจจุบันคณะฯ ได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคณะฯ อันได้แก่

หลักสูตรภาษาไทยและสองภาษา
-ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM)
-ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
-ปริญญาโททางการบัญชี (MAP) 
-ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
 
หลักสูตรนานาชาติ
-ปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM)
-ปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)

SMART for Graduate Level วัดอะไร

การทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMARTSMART for Graduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยแบบทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการศึกษา จากผลการวิจัยของ Graduate Management Aptitude Council ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบ ทางด้านการคัดเลือกเข้าศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ GMAT กล่าวว่า การทดสอบข้อเขียน จะสามารถวัดความสามารถทางวิชาการ ที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางการเรียนทางบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยเหตุนี้ การสอบข้อเขียนจึงเป็นมาตรวัด ที่ประกอบไปด้วยเที่ยง(Reliability)และตรง(Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้


โครงสร้างข้อสอบ Smart II  ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน   คือ

 
ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  การทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์  การทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม.
 
รวมการทดสอบข้อสอบ Smart II จำนวน 80 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชม.
(โดยผู้เข้าทำทดสอบ SMART II ต้อง เข้าทดสอบ และ stand by  อยู่ในช่วงการสอบ  ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. (3 ชม.)
 
SMART for Graduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 
SMART for Graduate Level จะมี 2 ส่วนซึ่งจะมุ่งเน้นวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร ดังนี้
 
ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  การทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม. ข้อสอบในส่วนนี้จะเน้นการประเมินศักยภาพเชิงคณิตศาสตร์ ของผู้เข้าทดสอบ โดยวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรก ผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ (ประสิทธิภาพ) และในส่วนที่สอง ผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบ จะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ในการทำแบบทดสอบส่วนนี้
 
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์  การทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม. ข้อสอบส่วนนี้เป็นการประเมินความสามารถในการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์การอ่าน ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ การทดสอบการอ่านจะวัดความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการจำแนกประเภทของข้อมูล การตีความความหมายของเรื่องที่อ่าน รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูล และการระบุทัศนะของผู้เขียน ออกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความ นอกจากนี้การประเมินยังเน้นการวิเคราะห์ข้อความ อย่างสมเหตุสมผลของผู้เข้าทดสอบด้วย
 

SMART for Graduate Level ใช้อย่างไร

การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพราะการสอบข้อเขียน จะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท เนื่องจากลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียน สามารถประเมินทักษะด้านการจัดการและทักษะพื้นฐาน ในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะด้านการอ่าน อันเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนระดับสูง สำหรับกระบวนการคัดเลือกของสาขาบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา ผลสอบ SMART for Graduate Level จะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่ง ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยผลคะแนน ที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การทดสอบ SMART for Graduate Level ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา ตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Graduate Level จะวัดทักษะ 2 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วน หรือน้ำหนักของแบบทดสอบทั้ง 2 ส่วนแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถคัดเลือกนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด การประเมินทักษะดังกล่าวจะถูกออกแบบ และพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทย เพื่อให้ผลคะแนนออกมาอย่างเที่ยงตรง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการทดสอบ SMART-II จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Graduate Level 750 บาท/ครั้ง

SMART for EXECUTIVES สำหรับ X-MBA
องค์ประกอบของข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for EXECUTIVES 1,000 บาท/ครั้ง
 

คลิก >>>>>   ตารางติว SMART - II และแนวข้อสอบ 

 ติดต่อ 086-786-4394099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
Line ID @thebrightbrain
 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX 

แนวข้อสอบ SMART-II ครั้งที่ 2/2022  (20 ก.พ. 65)

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 

คำถาม  ข้อ 3-4

ระยะเวลาการเรียนการสอน 1 คาบ สำหรับวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวน 1 ครั้ง นานกี่นาที
 
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1      ระยะเวลา 1 คาบ เท่ากับ 3 ชั่วโมง
           
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2      วิชาการวิเคราะห์ต้นทุน เริ่มสอนเวลา 11.00 น. และสิ้นสุดเวลา 14.00 น.
 
ข้อ 3.    จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
            1)   ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
            2)   ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
            3)   ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
            4)   ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 
ข้อ 4.    จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคำตอบที่ถูกต้อง

  1. 240 นาที

  2. 90 นาที

  3. 120 นาที

  4. 180 นาที
     


SMART for Work สำหรับเข้าทำงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
SMART for Work  คืออะไร
การจัดสอบสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของคณะฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
SMART for Work มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ส่วนที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ใช้เวลาสอบ 45 นาที
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ใช้เวลาสอบ 45 นาที
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาสอบ 45 นาที
 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Work 300 บาท/ครั้ง
 

SMART for Graduate Level

SMART for GraduateLevel การเลือกใช้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหา เชิงคณิตศาสตร์ การอ่านเชิงวิเคราะห์
คะแนนเต็ม 500 500
คะแนนเฉลี่ย 250 270
เปอร์เซนไทล์ที่ 5 150 160
เปอร์เซนไทล์ที่ 15 170 180
เปอร์เซนไทล์ที่ 25 200 200
เปอร์เซนไทล์ที่ 40 220 230
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 240 250
เปอร์เซนไทล์ที่ 60 260 260
เปอร์เซนไทล์ที่ 75 270 290
เปอร์เซนไทล์ที่ 80 280 320
เปอร์เซนไทล์ที่ 90 300 350
เปอร์เซนไทล์ที่ 95 330 380
เปอร์เซนไทล์ที่ 99 390 420

ตัวอย่าง
นายเยี่ยมชม สอบ SMART for Graduate Level

ส่วนที่ 1 ได้คะแนน 200 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 หมายถึง ในการสอบครั้งนี้ หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่านายเยี่ยมชม ประมาณ 25 คน และได้คะแนนมากกว่าประมาณ 75 คน

ส่วนที่ 2 ได้คะแนน 290 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่านายเยี่ยมชม ประมาณ 75 คน และได้คะแนนมากกว่าประมาณ 25 คน


คลิก >>>>>   ตารางติว SMART - II

 ติดต่อ 086-786-4394099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
Line ID @thebrightbrain
 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX 

 

กำหนดการสอบ , ตารางสอบ SMART II  ปี 2566  (2023)

 

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2566 9 ม.ค. - 18 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66
2/2566 7 มี.ค. - 16 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
3/2566 3 เม.ย. - 12 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66
กำหนดการสอบ SMART-II ปี 64-65
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ สอบ
4/2564 1-14 พ.ย. 64 21 พ.ย.64 online
1/2565 3-16 ม.ค. 65 23 ม.ค. 65 online
2/2565 1-13 ก.พ. 65 20 ก.พ. 65 online
3/2565 1-13 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65  
4/2565 4-17 เม.ย. 65 24 เม.ย. 65  
5/2565 9-22 พ.ค. 65 29 พ.ค. 65  
*กำหนดการ และรูปแบบการสอบ ปรับเปลี่ยนตามสถานการ์การแพร่ระบาดของ โควิท 19

 

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2565 3 ม.ค. - 16 ม.ค. 65 23 ม.ค. 65
2/2565 1 ก.พ. - 13 ก.พ. 65 20 ก.พ. 65
3/2565 1 มี.ค. - 13 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65
4/2565 4 เม.ย. - 17 เม.ย. 65 24 เม.ย. 65
5/2565 9 พ.ค. - 22 พ.ค. 65 29 พ.ค. 65
6/2565 13 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 65 3 ก.ค. 65
 7/2565 1 พ.ย. - 10 พ.ย. 65 20 พ.ย. 65


กำหนดการรับสมัคร SMART II ปี 2564

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2564 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64
3/2564--ยกเลิก เนื่องจาการระบาทโควิท 5 เม.ย. - 19 เม.ย. 64 24 เม.ย. 64-->ยกเลิก

 


คลิก >>>>>  แนวข้อสอบSMART - II