หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

CMMU (วิทยาลัยการจัดการมหิดล)

คลิก >>>   ตารางเรียน TOEFL ITP /CMMU ภาษาอังกฤษ สอนสด online 

คลิก >>>   ตารางเรียน CMMU-TAP สอนสด online 


ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain

น้องลูกแก้ว สอบ CMMU TAP ได้ 85.71% เรียน CMMU TAP ที่เดอะ ไบรท์ เบรน สอน CMMU TAP ดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
 3. มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและ ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ไม่จำกัดสาขาวิชา) โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย
 2. (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนหรือผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยการจัดการ (มีผลคะแนน)
 4. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกเข้าศึกษา

วิทยาลัยคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้การสอบข้อเขียน MU-Test (ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) และ CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์) ในขั้นแรก จากนั้น ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ

ข้อสอบ MU-Test เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 4 ตัวเลือก ใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. Grammar มี 20 ข้อ
ส่วนที่ 2. Vocabulary มี 30 ข้อ
ส่วนที่ 3. Reading มี 50 ข้อ

ส่วนข้อสอบ CMMU-TAP เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 5 ตัวเลือก ใช้วัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้สมัครตามแนว GMAT สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ (การสอบ GMAT ก็ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าห้องสอบเช่นกัน) ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง จำนวน 35 ข้อ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. Logic มี 10 ข้อ
ส่วนที่ 2. Problem Solving มี 15 ข้อ
ส่วนที่ 3. Data Sufficiency มี 10 ข้อ

ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน MU-Test เมื่อผู้สมัคร

1. มีผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) หรือ
2. มีผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. มีผลคะแนน MU-Test ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ 45% ขึ้นไป ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวข้างต้นต้องมีอายุไม่เกิน 2

ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์)

เมื่อผู้สมัครมีผลคะแนน GMAT ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี

เวลาเรียน

ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาราชการ ยกเว้นสาขาวิชาการตลาดเท่านั้น ที่มีภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) ด้วย

เวลาเรียน :
เย็นของวันธรรมดา 2 วัน/สัปดาห์ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. และอีก 1 วิชา จะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ (อาจเป็นช่วงเช้า 9.00-12.00 น. หรือช่วงบ่าย 13.30-16.30 น.)


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

มี 6 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. สาขาการจัดการธุรกิจ (Business Management)
 2. สาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
 3. สาขาการเงิน (Finance)
 4. สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management)
 5. สาขาการตลาด ภาคปกติ (Marketing Full-time) และสาขาการตลาดภาคพิเศษ (Marketing Part-time)
 6. สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (Management and Strategy)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 

www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineapplication

สอบข้อเขียนวันที่  
สอบสัมภาษณ์วันที่  
ประกาศผลสอบเข้า วันที่  
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรนานาชาติ : Entrepreneurship Management, Financial Management, General Management, Human Resource Management, Innovation in Management, Marketing and Management, New Technology Ventures, Full-Time Fast Track (Master of Management) หลักสูตรภาษาไทย:Entrepreneurship and Innovation, Business Management, Finance, Human Capital and Organization Management, Management and Strategy, Marketing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
College of Management, Mahidol University (CMMU)
69 VipawadeeRangsitRoad, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 02-2062000 Call Center: 02-2062099
E-mail: cmmuadmission@diamond.mahidol.ac.th

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCMMU