หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA FLEX MBA

น้องหญิง เรียนติว เข้า Flex MBA NIDA กับ เดอะ ไบรท์ เบรน สอนดี


คลิก >>>   
ตารางติวเข้า Flex MBA NIDA สอนสด (online)  l
ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
 

ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain

สมัครหลักสูตร Flexible MBA
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2567

รายการ Flexible MBA รุ่นที่ 47 Flexible MBA รุ่นที่ 47

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

1. รับสมัครสอบข้อเขียน

ถึงวันที่ - 19 ก.พ. 67

4  มี.ค. - 10 พ.ค. 67

2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่

ถึงวันที่ - 19 ก.พ. 67

4  มี.ค. - 10 พ.ค. 67

3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)

ถึงวันที่ - 29 ก.พ. 67

4  มี.ค. - 22 พ.ค. 67

4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน

23 ก.พ. 67

15 พ.ค. 67

5. วันสอบข้อเขียน

2 มี.ค. 67

19 พ.ค. 67

6. ประกาศผลสอบข้อเขียน

8 มี.ค. 67

24 พ.ค. 67

7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์

13 มี.ค. 67

29 พ.ค. 67

8. สอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 67

ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย. 67

9. ประกาศผลคัดเลือก

27 มี.ค. 67

17 มิ.ย. 67

10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 67

18-21 มิ.ย. 67

11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

28 มี.ค. - 3 เม.ย. 67

18-24 มิ.ย. 67

12. Intensive Course

กรกฎาคม 67

กรกฎาคม 67

13. ปฐมนิเทศ

กรกฎาคม 67

กรกฎาคม 67

14. เปิดภาคเรียน

10 สิงหาคม 67

10 สิงหาคม 67

สมัครหลักสูตร Flexible MBA
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2566

รายการ Flexible MBA รุ่นที่ 46 Flexible MBA รุ่นที่ 46

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

1. รับสมัครสอบข้อเขียน

ถึงวันที่ - 11 ส.ค.66

31 ส.ค. - 20 ต.ค.66

2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่

ถึงวันที่ - 11 ส.ค.66

31 ส.ค. - 20 ต.ค.66

3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)

ถึงวันที่ - 28 ส.ค.66

31 ส.ค. - 2 พ.ย.66

4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน

17 ส.ค.66

26 ต.ค. 66

5. วันสอบข้อเขียน

20 ส.ค.66

29 ต.ค. 66

6. ประกาศผลสอบข้อเขียน

28 ส.ค.66

2 พ.ย.66

7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์

1 ก.ย. 66

6 พ.ย.66

8. สอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 6 – 8 ก.ย. 66

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ย.66

9. ประกาศผลคัดเลือก

18 ก.ย. 66

17 พ.ย.66

10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน

19 - 22 ก.ย. 66

17-23 พ.ย.66

11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

19 - 25 ก.ย. 66

17-24 พ.ย.66

12. Intensive Course

ธันวาคม 66

ธันวาคม 66

13. ปฐมนิเทศ

ธันวาคม 66

ธันวาคม 66

14. เปิดภาคเรียน

6 มกราคม 67

6 มกราคม 67


รายการ
Flexible MBA รุ่นที่ 45
Flexible MBA รุ่นที่ 46
ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 
1.รับสมัครสอบข้อเขียน 7 มี.ค. - 5 พ.ค. 66 บัดนี้ - 11 ส.ค.66
2.สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ 7 มี.ค. - 5 พ.ค. 66 บัดนี้ - 11 ส.ค.66
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) 7 มี.ค. - 22 พ.ค. 66 บัดนี้ - 28 ส.ค.66
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 10 พ.ค. 66 17 ส.ค.66
5. วันสอบข้อเขียน 14 พ.ค. 66 20 ส.ค.66
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 26 พ.ค. 66 28 ส.ค.66
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 31 พ.ค. 66 1 ก.ย. 66
8. สอบสัมภาษณ์ 6-9 มิ.ย.66 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ก.ย. 66
9. ประกาศผลคัดเลือก 19 มิ.ย.66 18 ก.ย. 66
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 19-22 มิ.ย. 66 19 - 22 ก.ย. 66
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 19-23 มิ.ย. 66 19 - 25 ก.ย. 66
12. Intensive Course มิ.ย. - ก.ค. 66 ธันวาคม 66
13. ปฐมนิเทศ ก.ค. 66 ธันวาคม 66
14. เปิดภาคเรียน 12 ส.ค. 66 6 มกราคม 67

Download 

 ประกาศรับสมัคร

 ประกาศรับสมัคร


*** Flex ครั้งที่ 3/65  สม้คร 28 ก.พ.-21 เม.ย. 65  สอบ 1 พ.ค. 65

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่  43

รายการ Flex 43      
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3    
1. รับสมัครสอบข้อเขียน บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65 28 ก.พ.-21 เม.ย. 65    
2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65 28 ก.พ.-21 เม.ย. 65    
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) บัดนี้ - 24 ธ.ค. 64 3 ม.ค. – 18 มี.ค. 65      
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 64 2 มี.ค. 65      
5. วันสอบข้อเขียน 12 ธ.ค. 64 6 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65    
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 24 ธ.ค. 64 17 มี.ค. 65      
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 6 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65      
8. สอบสัมภาษณ์ 12 - 14 ม.ค. 65 5 – 8 เม.ย. 65      
9. ประกาศผลคัดเลือก 4 ก.พ. 65 22 เม.ย. 65      
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 14 – 17 ก.พ. 65 9 – 12 พ.ค. 65      
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 14 – 18 ก.พ. 65 9 – 13 พ.ค. 65      
12. Intensive Course  มิถุนายน - กรกฎาคม 65      
13. ปฐมนิเทศ กรกฎาคม 65      
14. เปิดภาคเรียน สิงหาคม 65      
ประกาศรับสมัคร        

 

*ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่ 42 

รายการ Flex 42 Flex 43
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครสอบข้อเขียน บัดนี้ - 28 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 25 ส.ค. 64 บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ บัดนี้ - 21 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 20 ส.ค. 64 บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) บัดนี้ - 25 มิ.ย. 64 1 ก.ค. - 17 ก.ย. 64 บัดนี้ - 24 ธ.ค. 64 3 ม.ค. – 18 มี.ค. 65
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 21 ก.ค. 64 1 ก.ย. 64 7 ธ.ค. 64 2 มี.ค. 65
5. วันสอบข้อเขียน 25 ก.ค. 64 5 ก.ย. 64 12 ธ.ค. 64 6 มี.ค. 65
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 3 ส.ค. 64 16 ก.ย. 64 24 ธ.ค. 64 17 มี.ค. 65
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64 6 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65
8. สอบสัมภาษณ์ 17 - 18 ส.ค. 64 5 - 8 ต.ค. 64 12 - 14 ม.ค. 65 5 – 8 เม.ย. 65
9. ประกาศผลคัดเลือก 27 ส.ค. 64 19 ต.ค. 64 4 ก.พ. 65 22 เม.ย. 65
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน กำหนดภายหลัง 26 - 29 ต.ค. 64 14 – 17 ก.พ. 65 9 – 12 พ.ค. 65
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กำหนดภายหลัง 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 64 14 – 18 ก.พ. 65 9 – 13 พ.ค. 65
12. Intensive Course  พฤศจิกายน - ธันวาคม 64  มิถุนายน - กรกฎาคม 65
13. ปฐมนิเทศ ธันวาคม 64 กรกฎาคม 65
14. เปิดภาคเรียน มกราคม 65 สิงหาคม 65
ประกาศรับสมัคร    

 

*ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

ดูประกาศรับสมัค
 

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA