หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA FLEX MBA

น้องหญิง เรียนติว เข้า Flex MBA NIDA กับ เดอะ ไบรท์ เบรน สอนดี


คลิก >>>   
ตารางติวเข้า Flex MBA NIDA สอนสด (online)  l
ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
 

ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


*** Flex ครั้งที่ 3/65  สม้คร 28 ก.พ.-21 เม.ย. 65  สอบ 1 พ.ค. 65

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่  43

รายการ Flex 43      
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3    
1. รับสมัครสอบข้อเขียน บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65 28 ก.พ.-21 เม.ย. 65    
2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65 28 ก.พ.-21 เม.ย. 65    
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) บัดนี้ - 24 ธ.ค. 64 3 ม.ค. – 18 มี.ค. 65      
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 64 2 มี.ค. 65      
5. วันสอบข้อเขียน 12 ธ.ค. 64 6 มี.ค. 65 1 พ.ค. 65    
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 24 ธ.ค. 64 17 มี.ค. 65      
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 6 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65      
8. สอบสัมภาษณ์ 12 - 14 ม.ค. 65 5 – 8 เม.ย. 65      
9. ประกาศผลคัดเลือก 4 ก.พ. 65 22 เม.ย. 65      
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 14 – 17 ก.พ. 65 9 – 12 พ.ค. 65      
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 14 – 18 ก.พ. 65 9 – 13 พ.ค. 65      
12. Intensive Course  มิถุนายน - กรกฎาคม 65      
13. ปฐมนิเทศ กรกฎาคม 65      
14. เปิดภาคเรียน สิงหาคม 65      
ประกาศรับสมัคร        

 

*ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่ 42 

รายการ Flex 42 Flex 43
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครสอบข้อเขียน บัดนี้ - 28 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 25 ส.ค. 64 บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ บัดนี้ - 21 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 20 ส.ค. 64 บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) บัดนี้ - 25 มิ.ย. 64 1 ก.ค. - 17 ก.ย. 64 บัดนี้ - 24 ธ.ค. 64 3 ม.ค. – 18 มี.ค. 65
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 21 ก.ค. 64 1 ก.ย. 64 7 ธ.ค. 64 2 มี.ค. 65
5. วันสอบข้อเขียน 25 ก.ค. 64 5 ก.ย. 64 12 ธ.ค. 64 6 มี.ค. 65
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 3 ส.ค. 64 16 ก.ย. 64 24 ธ.ค. 64 17 มี.ค. 65
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64 6 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65
8. สอบสัมภาษณ์ 17 - 18 ส.ค. 64 5 - 8 ต.ค. 64 12 - 14 ม.ค. 65 5 – 8 เม.ย. 65
9. ประกาศผลคัดเลือก 27 ส.ค. 64 19 ต.ค. 64 4 ก.พ. 65 22 เม.ย. 65
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน กำหนดภายหลัง 26 - 29 ต.ค. 64 14 – 17 ก.พ. 65 9 – 12 พ.ค. 65
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กำหนดภายหลัง 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 64 14 – 18 ก.พ. 65 9 – 13 พ.ค. 65
12. Intensive Course  พฤศจิกายน - ธันวาคม 64  มิถุนายน - กรกฎาคม 65
13. ปฐมนิเทศ ธันวาคม 64 กรกฎาคม 65
14. เปิดภาคเรียน มกราคม 65 สิงหาคม 65
ประกาศรับสมัคร    

 

*ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

ดูประกาศรับสมัค
 

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA