หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

GMAT CAT (Graduate Management Admission Test)

เป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple-Choice) ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านธุรกิจและบริหาร การสอบ GMAT ดำเนินการโดย Educational Testing Service (ETS) ภายใต้การสนับสนุนของ Graduate Management Admission Council ( GMAC ) กล่าวได้ว่า GMAT มีจุดมุ่งหมายในการวัด ทักษะขั้นพื้นฐานทางด้าน Verbal, Mathematical และ Analytical ที่ได้รับการพัฒนาสะสมมาจากการศึกษาและการทำงานที่ผ่านมา


โครงสร้างของข้อสอบ

GMAT มีรูปแบบการสอบที่เรียกว่า Computer-Adaptive Test (CAT) ใช้เวลาสอบรวมทั้งหมดประมาณ 3.5 – 4 ชั่วโมง รวมเวลาพักแต่ละช่วง ลักษณะข้อสอบประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 1. Analytical Writing Assessment : เป็นการเขียน 2 essays แต่ละ essays ใช้เวลา 30 นาที ผลคะแนนเป็น 0 - 6
 2. Quantitative section : ประกอบด้วยคำถาม 37 ข้อ ใช้เวลาตอบ 75 นาที ลักษณะคำถามมี 2 แบบคือ problem solving และ data sufficiency ผลคะแนนเป็น 0 - 60
 3. Verbal section : ประกอบด้วยคำถาม 41 ข้อ ใช้เวลาตอบ 75 นาที ลักษณะคำถามมี 3 รูปแบบคือ sentence correction, critical reasoning และ reading comprehension ผลคะแนนเป็น 0 - 60

การสมัครลงทะเบียนสอบ

ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเพื่อสอบ GMAT ได้ 2 วิธี คือ

 1. สมัคร Online ที่ www.mba.com โดยใช้ credit card
 2. โทรศัพท์ สมัครที่ test centers การจ่ายค่าสมัครสอบใช้ credit card

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ สถานที่สอบ วัน เวลาสอบ และที่นั่งสอบที่ยังว่างอยู่ ได้ที่ www.mba.com หลังจากการลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการยืนยัน การลงทะเบียน ทาง e-mail ถ้าได้แจ้งไว้ตอนสมัคร ถ้าไม่ได้แจ้ง e-mail ไว้ จะได้รับการยืนยันทางจดหมาย อัตราค่าสอบ GMAT และศูนย์สอบในประเทศไทย

อัตราค่าสอบ GMAT เท่ากับ US $ 250 ทั่วโลก โดยที่อัตราค่าสอบรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ผู้สอบสามารถสอบ ได้ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 31 วัน แต่ต้องไม่เกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ถ้าผู้สอบสามารถสอบได้คะแนน 800 ผู้สอบจะไม่สามารถสอบได้อีกภายในระยะเวลา 5 ปีจากวันสอบ

ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศไทย 2 แห่งคือ

 1. Pearson Professional Centers - กรุงเทพ Center ID 50507
  ที่อยู่ : Bangkok Business Building Level 10 Unit 1010 54 สุขุมวิท 21 กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์ : 0 2664 3563
 2. A & A NEO TECHNOLOGY- เชียงใหม่ Center ID 51272
  ที่อยู่ : 248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053 227 500-2

ผลสอบ GMAT

ผลสอบ GMAT จะประกอบไปด้วยตัวเลขต่างๆ หลายส่วน ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่คือผลคะแนนรวม ซึ่งจะอยู่ในช่วง 200-800 ซึ่งเป็นคะแนนในส่วนของ Math และ Verbal คะแนนในส่วนของ Verbal และ Math จะได้รับการจัดคะแนนแยกจากกัน โดยคะแนนจะอยู่ในช่วง 0 - 60 สำหรับแต่ละส่วน ในส่วนของการเขียนบทความหรือ Analytical Writing Assessment (AWA) จะมีช่วงคะแนน 0-6 โดยในข้อสอบ จะมีบทความ 2 บทความ ซึ่งแต่ละบทความ จะได้รับการประเมินผลจาก 2 ฝ่าย อย่างไรก็ดี คะแนนในส่วนของ AWA จะไม่ได้นำเข้าไปรวมกับคะแนนรวม


สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม  Tel. 0994653936 , 0867864394
หรือ Line ID  @thebrightbrain 


รายงานผลการสอบและระยะเวลาในการจัดส่ง

ผู้สอบสามารถขอใช้บริการของผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีได้จาก Pearson VUE โดยที่ผู้สอบจะมีโอกาสในการเลือกหลักสูตร ของโรงเรียนที่ต้องการให้ได้รับผลสอบของตนเองได้ 2 ครั้ง โดยที่ครั้งแรก ผู้สอบสามารถคัดเลือกหลักสูตรที่ต้องการให้ได้รับผลสอบได้ถึง 5 หลักสูตรในขณะที่เข้าสอบ โดยต้องเลือกก่อนการเริ่มต้นการทำข้อสอบ และจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่เมื่อผ่านการสอบไปแล้ว ผู้สอบก็ยังสามารถขอให้มีการจัดส่งรายงานผลการสอบเพิ่มเติม หรือ Additional Score Report (ASR) ได้ โดยผู้สอบต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม US $ 28 ต่อรายงาน 1 ฉบับ

การจัดส่งรายงานผลการสอบไปยังหลักสูตรของโรงเรียน ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วที่ศูนย์สอบ จะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นรวมประมาณ 20 วัน และสำหรับรายงานผลการสอบเพิ่มเติม จะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มเติมอีก 7 วันหลังจากวันที่สามารถรายงานผลสอบได้

ผู้สอบจะได้รับรายงานผลการสอบอย่างไร?
ในขณะที่ลงทะเบียนสอบ ผู้สอบจะต้องเลือกว่าต้องการได้รับรายงานผลการสอบแบบ online หรือทางไปรษณีย์ ในกรณีที่เลือกแบบ online ผู้สอบก็จะได้รับการแจ้งรายงานผลการสอบทาง e-mail

เมื่อผลสอบออกแล้วซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ 20 วันหลังจากวันที่สอบ ในกรณีที่เลือกการรับรายงานผลการสอบทางไปรษณีย์ รายงานผลการสอบจะได้รับการจัดส่งโดย Pearson VUE ภายใน 20 วันหลังจากวันที่สอบ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMAT

www.mba.com/mba/takethegmat หรือ

GMAT Customer Service ในส่วนของ Asia-Pacific Region
E-mail: GMATCandidateServicesAPAC@pearson.com วันจันทร์-ศุกร์ 7.00 -19.00 น.
โทรศัพท์ : +60 3 8318 9961 ,วันจันทร์-ศุกร์ 9:00 -18.00 น. AEST
โทรสาร : +60 3 8319 1092