หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

CU AAT

CU AAT วัดอะไร?

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
-Arithmetic
-Algebra
-Geometry-Problem solving

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้
-Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
-Finding the meaning of vocabulay in context
-Identifying sentence errors
-Improving sentences and paragraphs.

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้

1.The Critical Reading Section
- Sentence Completion
- Passage-based Reading

2. The Writing Section
- Improving Sentences
- Identifying Sentence Errors
- Improving Paragraphs


CU AAT นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?

แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

- คณะ อักษรศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา
- คณะ พาณิชยศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา (BBA)
- คณะ เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา (EBA)


ค่าสมัครสอบ

800 บาท

หมายเหตุ
1. แบบทดสอบ CU-AAT เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด
2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน


วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม


ใบลงทะเบียน

หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือก และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน
ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้


ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม

ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์ม ใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Online เท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทยธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ) ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราชำระเงินบนใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การชำระเงิน โดยการกรอกใบนำฝากของธนาคาร หรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเลื่อนการลงทะเบียนหรือโอนเงินให้ผู้สมัครรายอื่นได้

นโยบายการคืนเงิน

ศูนย์ทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


หลักฐานแสดงตนเอง

ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานมายื่นแสดงตนเองในห้องสอบ ดังนี้
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย)
หรือหนังสือเดินทาง(กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

 1. ภาคบ่าย (CU-AAT ) ประตูเปิด 12.45 น. เริ่มสอบ 13.00 น. ประตูปิด 13.15 น.
  * ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่ไปถึงสนามสอบหลังจากปิดประตูแล้วเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 2. ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบ และปากกา
 3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางแสดงตัวในวันสอบ
 4. ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบได้
 5. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่มีกราฟฟิกได้ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้ใช้ในห้องสอบ
 6. ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบ
  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม เช่น นักเรียน นักศึกษา แต่งชุดเครื่องแบบ บุคคลทั่วไป ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไป หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกง-กระโปรงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้นปิดนิ้วเท้า
  - ห้าม นำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกเสียง หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
  - ห้ามใช้บัตรอื่น นอกจากบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง
  - ห้าม นำกระเป๋าอุปกรณ์การเขียน กระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
  - ห้าม นำเครื่องดื่ม อาหาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ตารางสอบ CU AAT
คลิก >>>>>  แนวข้อสอบ CU AAT