หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA R-MBA (นิด้าภาปกติทุกคณะ)

NIDA R-MBA (นิด้าภาปกติทุกคณะ)

  R-MBA (ภาคปกติ)
 (Regular MBA)
1. ชื่อปริญญาและจำนวนหน่วยกิต บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม.), Master of Business (M.B.A)
48 หน่วยกิต 
(57 หน่วยกิตหากเลือกเรียน 2 วิชาเอก)
 
2. วัน-เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
ตามตารางสอน
 
3. วิธีการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสัมภาษณ์  
4. คุณสมบัติสมัครสอบข้อเขียน
1) การศึกษา
2) อายุ (ปี)
3) ประสบการณ์ทำงาน
จบปริญญาตรี หรือ เรียนเทอมสุดท้าย (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
-
-
 
5. คุณสมบัติสมัครสอบสัมภาษณ์
1) การศึกษาจบปริญญาตรี
2) อายุ (ปี)
3) ประสบการณ์ทำงาน
1. จบปริญญาตรี หรือ เรียนเทอมสุดท้าย (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
2. มีผลสอบระดับคะแนนผ่านเกณฑ์มาตราฐานที่สถาบันกำหนด
 
6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครทุนค่าธรรมเนียม GPA 3.00 จบปริญญาตรี  
7. กำหนดการรับสมัคร สถาบันรับปีละ 6 รอบ
ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบัน
 
8. วิชาที่สอบข้อเขียน 1. ภาษาอังกฤษ
2. วิชาเฉพาะ1 (ข้อสอบแนว GMAT)
 
9. วิชาเอก 1. การตลาด
2. การเงิน
3. ธุรกิจระหว่างประเทศ
4. การบริหารการปฏิบัติการ
 
10. ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร (ประมาณ) 140,000  กำหนดการรับสมัคร RMBA นิด้า 

สมัครสอบข้อเขียน : วิชา เฉพาะ 1, วิชาเฉพาะ 9
สมัครออนไลน์ :
สมัครสอบด้วยตัวเอง  (เว้นวันหยุดราชการ)  : 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ :
วันสอบข้อเขียน :
ประกาศผลสอบข้อเขียน :


สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องจัดส่งเอกสาร และชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th


การสมัครด้วยตนเอง

1.ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิป ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.ยื่นใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ และค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย และต้องมีตราประทับสถาบัน และมีเจ้าหน้าที่รับรองจำนวน 1 ฉบับ
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐาน และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  6. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

วิชาที่ต้องสอบ

วิชาภาษาอังกฤษทุกคณะต้องสอบ
วิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)
หลักสูตรที่ต้องสอบ คือ
1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.บริหารธุรกิจ
4.พัฒนาการเศรษฐกิจ
5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.การบริหารการพัฒนาสังคม
7.การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
9.เทคโนโลยีการบริหาร
10.การสื่อสารประยุกต์
11.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.กฏหมายและการจัดการ
13. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

หากผู้สมัครมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี และได้รับคะแนนในระดับเฉลี่ยที่สถาบันกำหนด สามารถใช้คะแนนผลการสอบดังกล่าวแทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันได้โดยคะแนนต้องเป็นดังนื้

เกณฑ์การยื่นคะแนน Internet - based Computer - based Paper – based IELTS
1.คะแนนทีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์ 61 173 500 5
2. คะแนนที่ได้รับการยกเว้น การเรียนภาษาอังกฤษ 79-80 213 550 6

วิชาภาษาอังกฤษ
โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 Sections คือ

Section I Modified Cloze (10 ข้อ)
เนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้คือ คำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คำหรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

Section II Reading Comprehension (40 ข้อ)
เนื้อหาครอบคลุมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

คลิ๊ก ตารางติว NIDA TEAP

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 

วิชาเฉพาะ 1
                วิชาเฉพาะสาขา 1 เป็นแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา 5 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้านจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตร์พื้นฐานอยู่ด้วยบางส่วน
ซึ่งประกอบไปด้วย
-คณิตศาสตร์                                                          จำนวน 25 ข้อ
- ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน         จำนวน 5 ข้อ
-ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน                              จำนวน 50 ข้อ
(ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความรู้ทางด้านบริหาร, เศรษฐศาสตร์,สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ
 ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

คลิ๊ก ตารางติว วิชาเฉพาะ 1

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 

วิชาเฉพาะ 9
                วิชาเฉพาะ 9 (สอบ 12.00 – 14.00 น.) ใช้ทดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) NIDA หลักสูตร MBA ภาคปกติ โดยวิชาเฉพาะ 9 เพื่อวัดการทดสอบครั้งแรกในการทดสอบครั้งที่ 3/59   ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
·         คณิตศาลสตร์แนว GMAT 30 ข้อ
·         วิเคราะห์บทความ 30 ข้อ
 
โดยผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ  สามารถใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ เฉพาะ 9 ก็ได้  โดยใช้คะแนนขั้นต่ำของ
วิชาเฉพาะ 1 และ วิชาเฉพาะ 9  ขั้นต่ำที่ 450 คะแนน และใช้ผลสอบ ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รวมกัน ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คะแนน
คลิ๊ก ตารางติว วิชาเฉพาะ 9

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 

 

 คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA