หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

KU - EPT คอร์สเดียวครบ ทั้งปูพื้น & ตลุยโจทย์ จากแนวข้อสอบจริง

KU EPT
น้องฟิล์ม เรียนติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้ 65%

น้องเอริ์ธ สอบ KU EPT ได้ 67.5% ผ่านแล้ว เรียน KU EPT กับเดอะ ไบรท์ เบรน สอน KU EPT ดี

enlightenedenlightenedคลิก >>>>>   
ตารางเรียน KU EPT(สอนสด online)
สอบถามเพิ่มเติม Line ID @thebrightbrain  
หรือ Tel. 09946539360867864394 


วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา          

KU EPT ( Kasetsart University English Proficiency Test)  คือ ข้อสอบเพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

 

ระดับปริญญาตรี 


          สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ 

          หากนิสิตไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (English Required by Graduate School) โดยสอบผ่านวิชาดังกล่าว ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากนิสิตสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ หรือสมัครเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่าน

 

คุณสมบัติผู้เข้าสอบ  


ระดับปริญญาตรี

          นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชา 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และ 01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II แต่ยังไม่ผ่านวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III


ระดับปริญญาโทและเอก

 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนิสิตในระดับปริญญาโทหรือเอกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ที่สอบผ่านแล้วหรือผู้ที่ยื่นผลการสอบ TOEFL/IELTS เพื่อเทียบผลการสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบโดยเด็ดขาด
    ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่สอบผ่านแล้ว สามารถสมัครสอบซ้ำได้
 
 

ข้อบังคับเรื่องการสอบภาษาต่างประเทศ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

นิสิตจะผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยโดย
 • ผ่านการทดสอบ KU-EPT นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 12-24 ครั้ง (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ หรือ http://www.human.ku.ac.th/หรือ
 • สอบผ่านวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
 • เทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL/IELTS ผลการสอบนั้นนำมาขอเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ โดยมีผลคะแนนดังนี้

สำหรับนิสิตปริญญาโท

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 450
 • Computer-based Total         ไม่น้อยกว่า 133
 • Internet-based Total           ไม่น้อยกว่า 45
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

สำหรับนิสิตปริญญาเอก

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 500
 • Computer-based Total          ไม่น้อยกว่า 173
 • Internet-based Total             ไม่น้อยกว่า 61
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5
 

หมายเหตุ

 

บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและ ก.พ. รับรอง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
               มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/61 ล่าสุด 11 ก.พ. 61  กันจร้าาา

                 Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
                   1. if                                                            2. although                      
                   3. so that                                                    4. in fact

                Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
                  1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
                  3. to help  you to stay                                  4. helping you stay


                 We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
                   1. thrilling                                                  2. thrilled
                   3. thrill                                                       4. thriller
พี่ตุ๊ สอบ KU EPT ได้ 71.25% เรียน KU EPTที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอน KU EPT ดี

enlightenedคลิก >>>>>enlightened   ตารางเรียน KU EPT(สอนสด online)
สอบถามเพิ่มเติม Line ID @thebrightbrain  
หรือ Tel. 09946539360867864394 

น้องอะตอมสอบ KU EPT ได้ 70% เรียน KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอน KU EPT ดี
enlightenedคลิก >>>>>enlightened   ตารางเรียน KU EPT(สอนสด online)
สอบถามเพิ่มเติม Line ID @thebrightbrain  
หรือ Tel. 09946539360867864394 

I: Structure  
 

I)    Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (25 points)


1)    UV rays emitted by _______ sun can cause skin cancer.
1.  the                                                                     
2.  –
3.  a                                                                        
4.  an

2)    Create a coaching environment in your organization and watch your people _______.          
1.  flourished                                                      
2.  to flourish       
3.  flourishes                                                   
4.  flourish

3)    It _______ me a lot to have my hair done last week.         
1.  cost                                                               
2.  costs         
3.  costed                                                        
4.  is costing

4)    Not many of his colleagues like Peter because he is such a _______ guy.
1.  bad-temper                                                
2.  bad-tempering
3.  bad-tempered                                            
4.  bad-tempers

5)    The exhibitions of every library in the city ­­_______ less attention nowadays.   
1.  was attracting                                                 
2.  are attracting                    
3.  attracts                                                      
4.  is attracting   


 

II) Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (15 points)


The Australian government has angered koala conservationists by again delaying a decision on whether to add the national icon to the country's endangered species list. Last year, a Senate inquiry 26)______ the status, health, and sustainability of Australia's koala population heard that there could be as few as 43,000 koalas left in the country. Millions 27)______ since the arrival of European settlers in the 18th century. Numbers were slashed again during open hunting seasons in the early 20th century and in recent decades tens of thousands have died 28)______ habitat destruction, disease – including Chlamydia and retrovirus – and dog attacks. On average, four koalas are admitted every week to Australia Zoo Wildlife Hospital, 29)______, after being hit by cars. The animals are also vulnerable to bushfires and drought.


26)    1.  into                           2.  with                        3.  for                          4.  at
 
27)    1.  have killed               2.  have been killed     3.  killed                      4.  were killed

28)    1.  in spite of                  2.  in addition to         3.  contrary to              4.  as a result of

29)     1.  the country's largest wildlife hospital          2.  the country's wildlife largest hospital       

          3.  the country's largest hospital wildlife          4.  the country's hospital largest wildlifePart II: Reading Comprehension

 

Directions: Read the following passages and choose the most appropriate answer for each question. (40 points)


Passage I
            If you do not want to pay hefty prices for imported beef, try buffalo meat, which may not have the organic label but will be grass-fed and leaner than cow meat. That will satisfy your craving for red meat. Fresh meat markets in Bangkok and the Northeast mostly sell cow meat, but if you are living in the North, the markets mainly sell buffalo meat. (P1)

            As for white meat, you can go for organic pork chops and eat no more than eight ounces per meal. A three-oz serving of pork contains 0.105 oz of fat, while a chicken breast without the skin contains 0.106 oz of fat, according to studies at the Universities of Wisconsin and Maryland. (P2)

            A much leaner and tastier alternative to chicken is turkey with its white and dark meats that are packed with a gamy flavor. (P3)

            Now that you are getting the go-ahead for meats, don’t forget to take everything in moderation and make sure to trim the fats. For optimal health, balance your diet with whole grains, nuts, seeds, fruits and vegetables. (P4)

 

41)  The word “hefty” (P1) means _______.
1.  moderate                                                   
2.  reasonable
3.  cheap                                                        
4.  high

42)  What does “craving” (P1) mean?
1.  taste                                                                              
2.  desire
3.  choice                                                                           
4.  search           

43)  Which is NOT true about buffalo meat?
1.  It is not expensive because it is a local product especially in the North.                          
2.  It is grass-fed and so is leaner than cow meat.
3.  It can as well satisfy your desire for red meat.
4.  It is definitely tastier and more tender than cow meat.
 
44)  What is the author’s advice?
1.  Eat buffalo meat that has the organic label.
2.  Eat chicken, which is leaner and tastier than turkey.
3.  Eat meat in moderation.
4.  Eat a good balance of various kinds of meats.

45)  According to the passage, which of the following is NOT true?
1.  Buffalo meat contains more fat than cow meat.                                      
2.  Northeastern people prefer cow meat to buffalo meat.
3.  Turkey contains less fat than chicken.                                          
4.  A 3-oz serving of pork has about the same amount of fat as a skinned chicken breast.

กำหนดการ  ตารางสอบ KU EPT  

ตารางสอบ KU EPT  ปี 2566 ศูนย์สอบ บางเขนและ ศูนย์สอบกำแพงแสน (Updated Jan 26,2023)

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2566  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม (บางเขน) 18 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 6 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66
กุมภาพันธ์ (บางเขน) 22 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66
มีนาคม (บางเขน) 19 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66 10 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66
เมษายน (บางเขน) 26 มี.ค. 66 15 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66
พฤษภาคม (บางเขน) 23 เม.ย. 66 6 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66
มิถุนายน (บางเขน) 21 พ.ค. 66 3 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 22 มิ.ย. 66
กรกฎาคม (บางเขน) 18 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 16 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66
สิงหาคม (บางเขน) 23 ก.ค. 66 5 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 20 ส.ค. 66 24 ส.ค. 66
กันยายน (บางเขน) 20 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 17 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66
ตุลาคม (บางเขน) 17 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 6 ต.ค. 66 15 ต.ค. 66 19 ต.ค. 66
พฤศจิกายน (บางเขน) 22 ต.ค. 66 4 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 19 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66
ธันวาคม(บางเขน) 19 พ.ย. 66 2 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66

 

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2566  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม (กำแพงแสน) 1 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 26 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66 1 ก.พ. 66
กุมภาพันธ์ (กำแพงแสน) 29 ม.ค. 66 17 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 25 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66
มีนาคม (กำแพงแสน) 26 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66
เมษายน (กำแพงแสน) 2 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66 3 พ.ค. 66
พฤษภาคม (กำแพงแสน) 30 เม.ย. 66 19 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66 27 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66
มิถุนายน (กำแพงแสน) 28 พ.ค. 66 16 มิ.ย. 66 22 มิ.ย. 66 24 มิ.ย. 66 28 มิ.ย. 66

 


ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Dec5,2022)
ชื่อวิชา ศูนย์สอบ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/30 กำแพงแสน 1500 600฿ 20 พย.-17 ธค.2565 20 ธค.2565 ส.24 ธค.2565 13:00-16:00 28 ธค.2565
KU-EPT 2565/24 บางเขน 1500 600฿ 20 พย.-3 ธค.2565 9 ธค.2565 อา.18 ธค.2565 13:00-16:00 22 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/23 บางเขน 1500 600฿ 20 พย.-3 ธค.2565 9 ธค.2565 อา.18 ธค.2565 9:00-12:00 22 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/29 กำแพงแสน 1500 600฿ 2-19 พย.2565 22 พย.2565 ส.26 พย.2565 13:00-16:00 1 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/22 บางเขน 1500 600฿ 23 ตค.-5 พย.2565 11 พย.2565 อา.20 พย.2565 13:00-16:00 24 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/21 บางเขน 1500 600฿ 23 ตค.-5 พย.2565 11 พย.2565 อา.20 พย.2565 9:00-12:00 24 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/28 กำแพงแสน 1500 600฿ 1-22 ตค.2565 25 ตค.2565 ส.29 ตค.2565 13:00-16:00 4 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/20 บางเขน 1500 600฿ 18 กย.-1 ตค.2565 7 ตค.2565 อา.16 ตค.2565 13:00-16:00 20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/19 บางเขน 1500 600฿ 18 กย.-1 ตค.2565 7 ตค.2565 อา.16 ตค.2565 9:00-12:00 20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/18 บางเขน 1500 600฿ 21 สค.-3 กย.2565 9 กย.2565 อา.18 กย.2565 13:00-16:00 22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/17 บางเขน 1500 600฿ 21 สค.-3 กย.2565 9 กย.2565 อา.18 กย.2565 9:00-12:00 22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/27 กำแพงแสน 1500 600฿ 17 สค.-17 กย.2565 21 กย.2565 ส.24 กย.2565 13:00-16:00 29 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/16 บางเขน 1500 600฿ 24 กค.-6 สค.2565 12 สค.2565 อา.21 สค.2565 13:00-16:00 25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/15 บางเขน 1500 600฿ 24 กค.-6 สค.2565 12 สค.2565 อา.21 สค.2565 9:00-12:00 25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/26 กำแพงแสน 1500 600฿ 5-31 กค.2565 3 สค.2565 ส.6 สค.2565 13:00-16:00 11 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/14 บางเขน 1500 600฿ 19 มิย.-2 กค.2565 8 กค.2565 อา.17 กค.2565 13:00-16:00 21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13 บางเขน 1500 600฿ 19 มิย.-2 กค.2565 8 กค.2565 อา.17 กค.2565 9:00-12:00 21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25 กำแพงแสน 1500 600฿ 27 พค.-23 มิย.2565 25 มิย.2565 อา.26 มิย.2565 13:00-16:00 1 กค.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated Oct 11,2022)

ชื่อวิชา ศูนย์สอบ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
9:00-12:00
24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/28
กำแพงแสน
1500
600฿
1-22 ตค.2565
25 ตค.2565
ส.29 ตค.2565
13:00-16:00
4 พย.2565
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/27
กำแพงแสน
1500
600฿
17 สค.-17 กย.2565
21 กย.2565
ส.24 กย.2565
13:00-16:00
29 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/26
กำแพงแสน
1500
600฿
5-31 กค.2565
3 สค.2565
ส.6 สค.2565
13:00-16:00
11 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25
กำแพงแสน
1500
600฿
27 พค.-23 มิย.2565
25 มิย.2565
อา.26 มิย.2565
13:00-16:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Aug 17,2022)

ชื่อวิชา ศูนย์สอบ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/24 บางเขน 1500 600฿ 20 พย.-3 ธค.2565 9 ธค.2565 อา.18 ธค.2565 13:00-16:00 22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23 บางเขน 1500 600฿ 20 พย.-3 ธค.2565 9 ธค.2565 อา.18 ธค.2565 9:00-12:00 22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22 บางเขน 1500 600฿ 23 ตค.-5 พย.2565 11 พย.2565 อา.20 พย.2565 13:00-16:00 24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21 บางเขน 1500 600฿ 23 ตค.-5 พย.2565 11 พย.2565 อา.20 พย.2565 9:00-12:00 24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20 บางเขน 1500 600฿ 18 กย.-1 ตค.2565 7 ตค.2565 อา.16 ตค.2565 13:00-16:00 20 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19 บางเขน 1500 600฿ 18 กย.-1 ตค.2565 7 ตค.2565 อา.16 ตค.2565 9:00-12:00 20 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18 บางเขน 1500 600฿ 21 สค.-3 กย.2565 9 กย.2565 อา.18 กย.2565 13:00-16:00 22 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17 บางเขน 1500 600฿ 21 สค.-3 กย.2565 9 กย.2565 อา.18 กย.2565 9:00-12:00 22 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/27 กำแพงแสน 1500 600฿ 17 สค.-3 กย.2565 8 กย.2565 ส.10 กย.2565 13:00-16:00 15 กย.2565
KU-EPT 2565/16 บางเขน 1500 600฿ 24 กค.-6 สค.2565 12 สค.2565 อา.21 สค.2565 13:00-16:00 25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/15 บางเขน 1500 600฿ 24 กค.-6 สค.2565 12 สค.2565 อา.21 สค.2565 9:00-12:00 25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/26 กำแพงแสน 1500 600฿ 5-31 กค.2565 3 สค.2565 ส.6 สค.2565 13:00-16:00 11 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/14 บางเขน 1500 600฿ 19 มิย.-2 กค.2565 8 กค.2565 อา.17 กค.2565 13:00-16:00 21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13 บางเขน 1500 600฿ 19 มิย.-2 กค.2565 8 กค.2565 อา.17 กค.2565 9:00-12:00 21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25 กำแพงแสน 1500 600฿ 27 พค.-23 มิย.2565 25 มิย.2565 อา.26 มิย.2565 13:00-16:00 1 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/12 บางเขน 1500 600฿ 22 พค.-11 มิย.2565 15 มิย.2565 อา.19 มิย.2565 13:00-16:00 23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/11 บางเขน 1500 600฿ 22 พค.-11 มิย.2565 15 มิย.2565 อา.19 มิย.2565 9:00-12:00 23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/10 บางเขน 1500 600฿ 17 เมย.-15 พค.2565 20 พค.2565 อา.29 พค.2565 13:00-16:00 6 มิย.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated May 8,2022)
ชื่อวิชา ศูนย์สอบ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
26 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
26 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
28 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.13 พย.2565
9:00-12:00
28 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
24 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
24 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
KU-EPT 2565/08
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/07
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว
ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Apr 6,2021)
ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/12
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/09
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/08
1500
600฿
27 มีค.-9 เมย.2565
15 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
KU-EPT 2565/07
1500
600฿
27 มีค.-9 เมย.2565
15 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
KU-EPT 2565/06 เต็มแล้ว 600฿ 20 กพ.-5 มีค.2565 11 มีค.2565 อา.20 มีค.2565 13:00-16:00 28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/05 เต็มแล้ว 600฿ 20 กพ.-5 มีค.2565 11 มีค.2565 อา.20 มีค.2565 9:00-12:00 28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/04 เต็มแล้ว 600฿ 4-5 กพ.2565 11 กพ.2565 อา.20 กพ.2565 13:00-16:00 28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/03 เต็มแล้ว 600฿ 4-5 กพ.2565 11 กพ.2565 อา.20 กพ.2565 9:00-12:00 28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/02 200 600฿ 21-25 ธค.2564 31 ธค.2564 อา.9 มค.2565 13:00-16:00 17 มค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/01 200 600฿ 21-25 ธค.2564 31 ธค.2564 อา.9 มค.2565 9:00-12:00 17 มค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/43 เต็มแล้ว 600฿ 21 พย.-4 ธค.2564 9 ธค.2564 อา.19 ธค.2564 13:00-16:00 27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/42 เต็มแล้ว 600฿ 21 พย.-4 ธค.2564 9 ธค.2564 อา.19 ธค.2564 9:00-12:00 27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/37 96 600฿ 7-9 พย.2564 10 พย.2564 ศ.12 พย.2564 13:00-16:00 15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41 150 600฿ 5-12 พย.2564 19 พย.2564 อา.28 พย.2564 13:00-16:00 6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40 150 600฿ 5-12 พย.2564 19 พย.2564 อา.28 พย.2564 9:00-12:00 6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36 96 600฿ 4-6 พย.2564 8 พย.2564 พ.10 พย.2564 13:00-16:00 12 พย.2564
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated Dec 22,2021)

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2565/06
200
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
13:00-16:00
28 มีค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/05
200
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
9:00-12:00
28 มีค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/04
200
600฿
23 มค.-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
13:00-16:00
28 กพ.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/03
200
600฿
23 มค.-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
9:00-12:00
28 กพ.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/02
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
13:00-16:00
17 มค.2565
KU-EPT 2565/01
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
9:00-12:00
17 มค.2565
KU-EPT 2564/43
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/42
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว
ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2564/43
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/42
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/31
96
600฿
24-26 ตค.2564
28 ตค.2564
ศ.29 ตค.2564
13:00-16:00
1 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/30
96
600฿
22-24 ตค.2564
26 ตค.2564
พ.27 ตค.2564
13:00-16:00
29 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/29
เต็มแล้ว
600฿
17-22 ตค.2564
24 ตค.2564
จ.25 ตค.2564
13:00-16:00
27 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/28
เต็มแล้ว
600฿
15-17 ตค.2564
19 ตค.2564
พ.20 ตค.2564
13:00-16:00
22 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/27
เต็มแล้ว
600฿
13-15 ตค.2564
17 ตค.2564
จ.18 ตค.2564
13:00-16:00
20 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/26
เต็มแล้ว
600฿
10-12 ตค.2564
14 ตค.2564
ศ.15 ตค.2564
13:00-16:00
18 ตค.2564
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ 2564 (updated Nov 1,2021)

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2564/41
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/40
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/31
96
600฿
24-26 ตค.2564
28 ตค.2564
ศ.29 ตค.2564
13:00-16:00
1 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/30
96
600฿
22-24 ตค.2564
26 ตค.2564
พ.27 ตค.2564
13:00-16:00
29 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/29
เต็มแล้ว
600฿
17-22 ตค.2564
24 ตค.2564
จ.25 ตค.2564
13:00-16:00
27 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/28
เต็มแล้ว
600฿
15-17 ตค.2564
19 ตค.2564
พ.20 ตค.2564
13:00-16:00
22 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/27
เต็มแล้ว
600฿
13-15 ตค.2564
17 ตค.2564
จ.18 ตค.2564
13:00-16:00
20 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/26
เต็มแล้ว
600฿
10-12 ตค.2564
14 ตค.2564
ศ.15 ตค.2564
13:00-16:00
18 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/25
เต็มแล้ว
600฿
6-8 ตค.2564
10 ตค.2564
จ.11 ตค.2564
13:00-16:00
13 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/24
เต็มแล้ว
600฿
3-5 ตค.2564
7 ตค.2564
ศ.8 ตค.2564
13:00-16:00
11 ตค.2564
ปิดแล้ว

 

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated May 19,2021)

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2564/16
1500
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
13:00-16:00
30 สค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/15
1500
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
9:00-12:00
30 สค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/14
1500
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
13:00-16:00
19 กค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/13
1500
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
9:00-12:00
19 กค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/12 เต็มแล้ว 600฿ 16-29 พค.2564 4 มิย.2564 อา.13 มิย.2564 13:00-16:00 21 มิย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/11 เต็มแล้ว 600฿ 16-29 พค.2564 4 มิย.2564 อา.13 มิย.2564 9:00-12:00 21 มิย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/10 เต็มแล้ว 600฿ 18 เมย.-1 พค.2564 7 พค.2564 อา.16 พค.2564 13:00-16:00 24 พค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/09 เต็มแล้ว 600฿ 18 เมย.-1 พค.2564 7 พค.2564 อา.16 พค.2564 9:00-12:00 24 พค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/08 300 600฿ 21 มีค.-3 เมย.2564 9 เมย.2564 อา.18 เมย.2564 13:00-16:00 26 เมย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/07 300 600฿ 21 มีค.-3 เมย.2564 9 เมย.2564 อา.18 เมย.2564 9:00-12:00 26 เมย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/06 เต็มแล้ว 600฿ 3-8 มีค.2564 11 มีค.2564 อา.14 มีค.2564 13:00-16:00 22 มีค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/05 เต็มแล้ว 600฿ 3-8 มีค.2564 11 มีค.2564 อา.14 มีค.2564 9:00-12:00 22 มีค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/04 เต็มแล้ว 600฿ 5-9 กพ.2564 12 กพ.2564 อา.14 กพ.2564 13:00-16:00 22 กพ.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/03 เต็มแล้ว 600฿ 5-9 กพ.2564 12 กพ.2564 อา.14 กพ.2564 9:00-12:00 22 กพ.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/02 1500 600฿ 20-27 ธค.2563 8 มค.2564 อา.17 มค.2564 13:00-16:00 25 มค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/01 1500 600฿ 20-27 ธค.2563 8 มค.2564 อา.17 มค.2564 9:00-12:00 25 มค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/18 1500 600฿ 22 พย.-5 ธค.2563 11 ธค.2563 อา.20 ธค.2563 13:00-16:00 28 ธค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/17 1500 600฿ 22 พย.-5 ธค.2563 11 ธค.2563 อา.20 ธค.2563 9:00-12:00 28 ธค.2563
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU EPT
 

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated 10/5/2020)

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2563/18
1500
600฿
22-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
13:00-16:00
28 ธค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/17
1500
600฿
22-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
9:00-12:00
28 ธค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/16
1500
600฿
18-31 ตค.2563
6 พย.2563
อา.15 พย.2563
13:00-16:00
23 พย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/15
1500
600฿
18-31 ตค.2563
6 พย.2563
อา.15 พย.2563
9:00-12:00
23 พย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/14
1500
600฿
20-3 ตค.2563
9 ตค.2563
อา.18 ตค.2563
13:00-16:00
26 ตค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/13
1500
600฿
20-3 ตค.2563
9 ตค.2563
อา.18 ตค.2563
9:00-12:00
26 ตค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/12
1500
600฿
23-5 กย.2563
11 กย.2563
อา.20 กย.2563
13:00-16:00
28 กย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/11
1500
600฿
23-5 กย.2563
11 กย.2563
อา.20 กย.2563
9:00-12:00
28 กย.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/10
1500
600฿
26-8 สค.2563
14 สค.2563
อา.23 สค.2563
13:00-16:00
31 สค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/09
1500
600฿
26-8 สค.2563
14 สค.2563
อา.23 สค.2563
9:00-12:00
31 สค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/08
1500
600฿
21-4 กค.2563
10 กค.2563
อา.19 กค.2563
13:00-16:00
27 กค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/07
1500
600฿
21-4 กค.2563
10 กค.2563
อา.19 กค.2563
9:00-12:00
27 กค.2563
ยังไม่เปิด
 
               
               
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/04
1500
600฿
23-7 มีค.2563
13 มีค.2563
อา.22 มีค.2563
(เลื่อนสอบเป็น
14 มิ.ย. 63)
13:00-16:00
30 มีค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/03
1500
600฿
23-7 มีค.2563
13 มีค.2563
อา.22 มีค.2563
(เลื่อนสอบเป็น
14 มิ.ย. 63)
9:00-12:00
30 มีค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/02
1500
600฿
22-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
13:00-16:00
27 มค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/01
1500
600฿
22-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
9:00-12:00
27 มค.2563
ยังไม่เปิด

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์      (update 6/11/2019)

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2563/1
1500
600฿
22-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
9:00-12:00
27 มค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2562/12
เต็มแล้ว
600฿
27-9 พย.2562
14 พย.2562
อา.24 พย.2562
9:00-12:00
28 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/11
1500
600฿
6-19 ตค.2562
25 ตค.2562
อา.3 พย.2562
13:00-16:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/10
1500
600฿
6-19 ตค.2562
25 ตค.2562
อา.3 พย.2562
9:00-12:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/9
1500
600฿
28-10 สค.2562
16 สค.2562
อา.25 สค.2562
13:00-16:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/8
1500
600฿
28-10 สค.2562
16 สค.2562
อา.25 สค.2562
9:00-12:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/7
1600
600฿
26-1 มิย.2562
7 มิย.2562
อา.16 มิย.2562
9:00-12:00
28 มิย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/6
1500
600฿
3-18 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
13:00-16:00
11 เมย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/5
1500
600฿
3-18 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
9:00-12:00
11 เมย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/4
1000
600฿
7-11 มค.2562
16 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/3
1000
600฿
7-11 มค.2562
16 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/2
เต็มแล้ว
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/1
เต็มแล้ว
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
500
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
1000
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
300
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
400
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
300
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว