หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

คลิก >>>>>   ตารางติว NIDA TEAP สอนสด online 
ติว NIDA TEAP
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 
NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)
 
NIDA TEAP คือ 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดการทดสอบ เดือนละ 1 ครั้ง
 
ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
คือ ส่วนที่ 1) Modified Cloze 10 ข้อ (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า และการอ่าน) หรือ Cloze Test โดยข้อสอบ จะออก 2 บทความ บทความละ 5 ข้อ รวมเป็น 10 ข้อ
และส่วนที่ 2) Reading Complehension 40 ข้อ (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยข้อสอบจะออก 6-8 บทความ (อ่านจับใจความ / หาข้อสรุป/ ถามข้อไหนจริง ข้อไหนไม่จริง /ถามหา Main Idea)
 เวลาในการสอบ NIDA TEAP ใช้เวลาทดสอบ 2 ชม.
 
 Updated แนวข้อสอบ NIDA TEAP ภาค 1/2021 (14 พ.ย. 2020) ล่าสุด
 
สถานที่สอบ นิด้า ( หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ , อาคารมาลัย หุวะนันท์ , อาคารสยามฯ )
ผู้สอบ ประมาณ 680 คน
สอบวันที่ Nov 14, 2020 (2 ชม.) 10.00-12.00 น.
 
ข้อสอบ NIDA-TEAP มี จำนวน 50 ข้อ
มีจำนวน 10 Passage
Passage 1-2 เป็นข้อสอบ Cloze Test (Passage ละ 5 ข้อ) รวม 10 ข้อ
Passage 3-10 เป็นข้อสอบ Reading จำนวน 40 ข้อ

         

แนวข้อสอบ NIDA  TEAP 1/2021 (14 Nov ,2020)
Marijuana, like many intoxicating substances, can be misused. Excessive use by some, during the early twentieth century, did result in incidents where individuals engaged in behaviors that were (1) __________ to
 
 1)   1.  possible             2.  harmful          3. beneficial        4. risky

 
 แนวข้อสอบ NIDA  TEAP  5/61 (24 ก.พ. 61)

 By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned) 
 and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with  
 (6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to
 
  6.       1. that                                        3. when
             2. what                                      4. how 


คลิก >>>>>   ตารางติว NIDA TEAP สอนสด online 
 
ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


กำหนดการรับสมัครสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   รอบปกติ  ปี 2566


ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
1/2566 1-12 Nov 65 21 Nov 65 26 Nov 65 09.30-11.30 7 Dec 65
2/2566 1-12 Feb 66 20 Feb 66 26 Feb 66 09.30-11.30 8 Mar 66
3/2566 1-12 May 66 20 May 66 27 May 66 09.30-11.30 7 Jun 66
4/2566 1-12 Aug 66 21 Aug 66 27 Aug 66 09.30-11.30 6 Sep 66

กำหนดการรับสมัครสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   รอบปกติ


ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
1/2565 1-15 Jun 65 27 Jun 65 10 Jul 65 09.30-11.30 20 Jul 65

 

เนื่องจากการแพร่ระบาทของโควิท-19 มีการปรับเปลี่ยนวันสอบเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ 
น้อง ๆ สามารถดู กำหนดการสอบ NIDA TEAP โดยคลึ็ก ตารางสอบ NIDA TEAP

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก วิชาภาษาอังกฤษNida Teap (Updated Jun 28,2021) 
ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
3/2564 1-31 Mar 64 5 Apr 64 25 Apr 64
cancel
10.00-12.00 30 Apr 64
4/2564 1-30 Apr 64 5 May 64 15 May 64
cancel
10.00-12.00 21 May 64
5/2564 1-30 Jun 64 5 Jul 64 17 Jul 64
cancel
10.00-12.00 23 Jul 64
6/2564 1-31 Aug 64 3 Sep 64 11 Sep 64
cancel
10.00-12.00 17 Sep 64

NIDA TEAP 2564

ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
1/2564 1-31 Oct 63 5 Nov 63 14 Nov 63 10.00-12.00 20 Nov 63
2/2564 1-31 Dec 63 7 Jan 64 17 Jan 64
เลื่อนเป็น
13 Mar 64
10.00-12.00 22 Jan 64
3/2564
-cancel
1-28 Feb 64 5 Mar 64-cancel 20 Mar 64 10.00-12.00 26 Mar 64
4/2564
-cancel
1-30 Apr 64 5 May 64-cancel 15 May 64 10.00-12.00 21 May 64
5/2564
-cancel
1-30 Jun 64 5 Jul 64 17 Jul 64 10.00-12.00 23 Jul 64
6/2564
-cancel
1-31 Aug 64 3 Sep 64 11 Sep 64 10.00-12.00 17 Sep 64

 

NIDA-TEAP ปี 2563

กำหนดการสอบ NIDA -Teap (Updated Oct 2,2020)
ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
11/2562 16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
12/2562 16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย. 62
1/2563 16-30 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62 10.00-12.00 น. 25 ต.ค. 62
2/2563 16-31 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 10.00-12.00 น. 22 พ.ย. 62
3/2563 16-30 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 10.00-12.00 น. 20 ธ.ค. 62
4/2563 16-31 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ม.ค. 63
5/2563 16-31 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 10.00-12.00 น. 21 ก.พ. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-28 ก.พ. 63 5 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 10.00-12.00 น. 20 มี.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-31 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 10.00-12.00 น. 24 เม.ย. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-30 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 10.00-12.00 น. 22 พ.ค. 63
ุ6/2563 16-31 พ.ค. 63 5 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 10.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 63
7/2563 16-30 มิ.ย. 63 5 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ก.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-31 ก.ค. 63 5 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 10.00-12.00 น. 21 ส.ค. 63
8/2563 1-30 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 ก.ย. 63
 
9/2563 1-31 ต.ค. 5 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 พ.ย. 63

ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
11/2562 16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
12/2562 16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย. 62
1/2563 16-30 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62 10.00-12.00 น. 25 ต.ค. 62
2/2563 16-31 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 10.00-12.00 น. 22 พ.ย. 62
3/2563 16-30 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 10.00-12.00 น. 20 ธ.ค. 62
4/2563 16-31 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ม.ค. 63
5/2563 16-31 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 10.00-12.00 น. 21 ก.พ. 63
6/2563 16-28 ก.พ. 63 5 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 10.00-12.00 น. 20 มี.ค. 63
7/2563 16-31 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 10.00-12.00 น. 24 เม.ย. 63
8/2563 16-30 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 10.00-12.00 น. 22 พ.ค. 63
9/2563 16-31 พ.ค. 63 5 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 10.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 63
10/2563 16-30 มิ.ย. 63 5 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ก.ค. 63
11/2563 16-31 ก.ค. 63 5 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 10.00-12.00 น. 21 ส.ค. 63
12/2563 16-30 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 ก.ย. 63
NIDA-TEAP ปี 2562
ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
์NIDA-TEAP รอบ 6/2562 18-28 ก.พ. 62 5 มี.ค. 62 16 มี.ค.62 10.00-12.00 น. 22 มี.ค.62
์NIDA-TEAP รอบ 
7/2562
16-31 มี.ค.62 5 เม.ย.62 27 เม.ย. 62 10.00-12.00 น. 26 เม.ย.62
์NIDA-TEAP รอบ 
8/2562
16-30 เม.ย. 62 5 พ.ค. 62 11 พ.ค. 62 10.00-12.00 น. 17 พ.ค. 62
์NIDA-TEAP รอบ 
9/2562
16-31 พ.ค. 62 5 มิ.ย. 62 15 มิ.ย. 62 10.00-12.00 น. 21 มิ.ย. 61
์NIDA-TEAP รอบ 
10/2562
16-30 มิ.ย. 62 5 ก.ค. 62 20 ก.ค. 62 10.00-12.00 น. 28 ก.ค.62
์NIDA-TEAP รอบ 
11/2562
16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
์NIDA-TEAP รอบ 
12/2562
16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย.62

 
 


คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA