หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

คลิก >>>>>   ตารางเรียน ENGLISH (สาขารัชโยธิน) 

         ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

          ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน) และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาทต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร
 

   แนวข้อสอบ NIDA  TEAP  5/61 (24 ก.พ. 61)

 By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned) 
 and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with  
 (6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to
 
  6.       1. that                                        3. when
             2. what                                      4. how กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก วิชาภาษาอังกฤษ

NIDA-TEAP ปี 2563

ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
11/2562 16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
12/2562 16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย. 62
1/2563 16-30 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62 10.00-12.00 น. 25 ต.ค. 62
2/2563 16-31 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 10.00-12.00 น. 22 พ.ย. 62
3/2563 16-30 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 10.00-12.00 น. 20 ธ.ค. 62
4/2563 16-31 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ม.ค. 63
5/2563 16-31 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 10.00-12.00 น. 21 ก.พ. 63
6/2563 16-28 ก.พ. 63 5 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 10.00-12.00 น. 20 มี.ค. 63
7/2563 16-31 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 10.00-12.00 น. 24 เม.ย. 63
8/2563 16-30 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 10.00-12.00 น. 22 พ.ค. 63
9/2563 16-31 พ.ค. 63 5 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 10.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 63
10/2563 16-30 มิ.ย. 63 5 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ก.ค. 63
11/2563 16-31 ก.ค. 63 5 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 10.00-12.00 น. 21 ส.ค. 63
12/2563 16-30 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 ก.ย. 63
NIDA-TEAP ปี 2562
ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
์NIDA-TEAP รอบ 6/2562 18-28 ก.พ. 62 5 มี.ค. 62 16 มี.ค.62 10.00-12.00 น. 22 มี.ค.62
์NIDA-TEAP รอบ 
7/2562
16-31 มี.ค.62 5 เม.ย.62 27 เม.ย. 62 10.00-12.00 น. 26 เม.ย.62
์NIDA-TEAP รอบ 
8/2562
16-30 เม.ย. 62 5 พ.ค. 62 11 พ.ค. 62 10.00-12.00 น. 17 พ.ค. 62
์NIDA-TEAP รอบ 
9/2562
16-31 พ.ค. 62 5 มิ.ย. 62 15 มิ.ย. 62 10.00-12.00 น. 21 มิ.ย. 61
์NIDA-TEAP รอบ 
10/2562
16-30 มิ.ย. 62 5 ก.ค. 62 20 ก.ค. 62 10.00-12.00 น. 28 ก.ค.62
์NIDA-TEAP รอบ 
11/2562
16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
์NIDA-TEAP รอบ 
12/2562
16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย.62

 
 


คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA