หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

SMART-I

ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ทั้งหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่รังสิต และหลักสูตรควบ ตรี--โท 5 ปีฯ ศึกษาที่ท่าพระจันทร์ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 วิธี คือ

1. การสอบคัดเลือกผ่าน ระบบ Admissions ที่ ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูรายละเอียดวิชาสอบและกำหนดการสอบ ที่เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง http://www.cuas.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดองค์ประกอบของการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2554 ไว้ดังนี้

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
1. GPAX 20
2. O-NET 30
3. GAT (General Aptitude Test) 30
4. PAT (Professional and Academic Aptitude Test) 20
รวม 100

2. โครงการรับตรง ซึ่งดำเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนรับ ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตร สาขาวิชา โครงการรับตรง สอบผ่านสกอ. รวม
หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) การบัญชี 100 70 170
บริหารธุรกิจ 150 100 250
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปี ฯ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) การบัญชี 20 20 40
บริหารธุรกิจ 25 25 50
หลักสูตร 4 ปี นานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) BBA - - 120
  รวม 295 215 630

โครงการรับตรง

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับตรง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ ม.4 ภาค 1 จนถึง ม.6 ภาค 1 และผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์
 3. เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วนสำหรับปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

คะแนน SMART-I
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
ความสามารถด้านการอ่าน ร้อยละ 30
ความรู้รอบตัว ร้อยละ 10

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ

 1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ http://smart.bus.tu.ac.th )
 3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา กล่าวคือถึงแม้คะแนนสอบข้อเขียนสูง แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ผลการตัดสินของคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด


ขั้นตอนการสมัครโครงการรับตรง

 1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร (ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือก ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นสมัคร)
 2. สมัครโครงการรับตรงทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th (พร้อมคณะฯ อื่น วันที่ 12-29 กันยายน 2554 โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ
  หลักสูตร 4 ปี - การบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
  หลักสูตร 4 ปี - บริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
  หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปีฯ - การบัญชี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
  หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปีฯ - บริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

การสอบ SMART-I

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและการสมัครได้จาก http://smart.bus.tu.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ : 02-613-2199 , 02-224-9730 , 02-226-4511 E-mail: smart@tu.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง


กำหนดการสอบ SMART - I ประจำปี 2554

ติดตามกำหนดการสอบจาก http://smart.bus.tu.ac.th


สถิติ คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ประจำปีการศึกษา 2551 - 2553

คะแนนต่ำสุดของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คะแนนเต็ม 95 คะแนน (SMART – I)
สาขาวิชา ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด
หลักสูตร 4 ปี – การบัญชี 79.30 69.10 65.80 82.95 68.40 63.80 75.35 66.20 62.70
หลักสูตร 4 ปี – บริหารธุรกิจ 77.00 64.10 61.00 75.15 64.97 61.75 77.15 61.24 57.00
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปี – การบัญชี

 

82.90 71.92 68.10 84.00 72.40 68.10 83.25 72.18 68.05
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปี - บริหารธุรกิจ

 

78.90 68.43 63.90 81.85 71.07 67.85 84.95 68.81 60.20

ทั้งนี้ค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วน สำหรับปีการศึกษา 2551 – 2553 เป็นดังนี้

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
ความสามารถด้านการอ่าน ร้อยละ 25
ความรู้รอบตัว ร้อยละ 10

สถิติ คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ประจำปีการศึกษา 2554

คะแนนต่ำสุดของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (SMART – I)
สาขาวิชา ปีการศึกษา 2554
สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด
หลักสูตร 4 ปี – การบัญชี 80.40 72.75 69.80
หลักสูตร 4 ปี – บริหารธุรกิจ 80.30 67.98 64.90
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปีฯ – การบัญชี 86.50

 

77.98 75.20
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปีฯ - บริหารธุรกิจ 91.50 73.50 68.10

ทั้งนี้ค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วน สำหรับปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
ความสามารถด้านการอ่าน ร้อยละ 30
ความรู้รอบตัว ร้อยละ 10
สรุปคะแนนSMART-Iถึง ปี 2554 คณิตศาสตร์ การอ่าน ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป
คะแนนเต็ม 100 100 100 100
คะแนนเฉลี่ย 45 57 36 46
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 5 22 36 20 23
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 10 25 38 22 25
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 15 26 48 24 27
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 31 50 26 34
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 40 37 54 31 42
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 50 42 56 33 46
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 60 44 60 35 52
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 75 52 65 40 58
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 80 54 70 43 64
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 62 75 50 70
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 95 70 80 56 75
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 99 82 85 70 88

ปรับปรุง:กันยายน 2554

ตัวอย่างการดูคะแนน
นายเยี่ยมชม สอบ SMART for Undergraduate Level

คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 52 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 75 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 25 คน

การอ่าน ได้คะแนน 80 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 95 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 5 คน

ภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 30 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 40 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 60 คน

ความรู้ทั่วไป ได้คะแนน 25 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 10 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 90 คน


กำหนดการโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารใน www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th

กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
     


เกณฑ์รับตรงภาคอินเตอร์ BBA

1. Admission Qualifications
Completion of M6 or its equivalent levels from high school i.e. grade 12 from American-system schools and O-Level from British-system schools. Approval by the Ministry of Education is required for diplomas of foreign schools.

2. Admission Requirements
2.1 Score Submission

a) SAT (Scholastic Aptitude Test) score must be from tests taken within year 2010 and 2011 only. SAT score report(s) must be sent directly to the BBA International Program from the Educational Testing Service (ETS). The code for BBA International Program, Thammasat University is 0288. Go to www.collegeboard.com for more details on SAT.

b) SMART-I Test score must be from tests taken within year 2010 and 2011 only.
For more information, please visit SMART Center@Thammasat website http://smart.bus.tu.ac.th

2.2 Essay on Unannounced Topic and Interview

3. Application Requirement – Academic Year 2011
3.1 Minimum score requirements on each test

a) Minimum score requirements on SAT and interview

Math 580
Critical Reading 350
Total of Math and Critical Reading 1000
Interview 5

b) Minimum score requirements on SMART-I and interview

Math 40
Reading Comprehension 40
English 40
General Knowledge 30
Weighted average SMART-I Score* 55
Interview 5

Note: * A sum of the SMART-I weighted scores on 4 subjects
MUST exceed 55% of the total weighted scores of 90%

 

3.2 Weights assigned to each part of the test

a) Weights assigned on SAT and interview

Math 45%
Critical Reading 45%
Interview 10%
Total 100%

b) Weights assigned on SMART-I and interview

Math 40%
Reading Comprehension 5%
English 40%
General Knowledge 5%
Interview 10%
Total 100%

Remark

 1. If any part or total of your SAT (Critical Reading or Math) or SMART-I (any sections) scores is below the minimum requirement as indicated, we reserve the right NOT to consider the candidates for interview.
 2. The applicants should NOT submit/insert a combination of their best scores of different test sections (taken at different times) for the application.
 3. The applicants must submit the official score reports of SAT issued by ETS under the code of 0288 and/or SMART-I issued by the SMART center to the BBA International Program. Failing to do so will result in disqualifying the applicants for interview.
 4. It is noted that a submission of the minimum scores on either or both tests will NOT necessarily secure your seat for interview.

4. Admission Schedule – Academic Year 2012

Admission Schedule Activities Date
Application submission December 19, 2011 - January 19, 2012
Application fee due December 19, 2011 - January 20, 2012
Announcement of qualified candidates for interview February 6, 2012
Interview date February 11 - 12, 2012
Announcement of successful candidates for 2012 admission February 29, 2012

Please be noted that BBA Application Forms are only available on-line in the BBA website.

Download 2011 BBA Students Profile Click

Minimum and maximum scores of successful candidates admitted to BBA International Program during Academic Year 2008 - 2011 are stated below:

SAT Score
Critical Reading 2008 2009 2010 2011
Maximum 640 660 750 660
Minimum 350 350 350 350
Average 471.54 451.76 446.96 454.83
Math 2008 2009 2010 2011
Maximum 800 800 800 800
Minimum 580 580 580 590
Average 686.49 685.43 690.76 715.8
Total of Critical Reading and Math 2008 2009 2010 2011
Maximum 1,410 1,360 1,510 1,400
Minimum 1,040 1,040 1,020 1,080
Average 1,150 1,137.19 1,137.72 1,170.63

 

SAT Score
English 2008 2009 2010 2011
Maximum 97 100 97 91
Minimum 66 69 66 59
Average 81.88 81.3 76.95 78
Math 2008 2009 2010 2011
Maximum 97 94 94 97
Minimum 57 57 56 55
Average 78.26 78.19 74.84 74.79
Reading 2008 2009 2010 2011
Maximum 97 97 91 91
Minimum 56 69 71 44
Average 82.67 85.19 81.89 74.59
General Knowledge 2008 2009 2010 2011
Maximum 95 80 76 90
Minimum 39 39 36 37
Average 74.33 57.35 55.68 59.41
Total (weighted 90%) 2008 2009 2010 2011
Maximum 79.95 80.45 73.05 81.7
Minimum 65.9 66.65 60.15 62
Average 71.28 70.92 67.59 67.82

Note: Scores are from scores of each subject. They may not come from the same applicant.



คลิก >>>>>  แนวข้อสอบ SMART- I